Specijalisti u području arhivistike/dokumentalistike

Početna stranica > Specijalisti u području arhivistike/dokumentalistike

Jeste li motivirani specijalist za arhivistiku/dokumentalistiku? Europske institucije traže administratore i asistente za upravljanje dokumentacijom, arhivskim gradivom i informacijama.

Administrator uglavnom radi na razvoju, provedbi i praćenju politika i strategija, što uključuje prikupljanje, odabir i zadržavanje sadržaja, digitalnu pohranu, upravljanje sadržajem i pretraživanje informacija. On se brine da institucije upravljaju svojim arhivima, informacijama i dokumentima u skladu s primjenjivim pravnim okvirom.

Asistent prikuplja, sortira i indeksira, klasificira i pohranjuje dokumente, sastavlja kontekstualne povijesne opise arhivskog fonda, unosi upućivanja na dokumente i datoteke u elektronički sustav upravljanja dokumentima, pruža potporu kolegama u upravljanju dokumentacijom i arhivskim gradivom te pomaže unutarnjim i vanjskim klijentima da pretražuju i pronađu informacije i dokumente.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO svim kandidatima nastoji pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

Nemojte propustiti ovu fantastičnu priliku za svoju karijeru! Prijave počinju 13. rujna 2018.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Morate imati državljanstvo jedne od država članica EU-a i znati najmanje dva službena jezika EU-a, od kojih jedan mora biti engleski ili francuski.

Da bi se prijavili za mjesto administratora, kandidati moraju imati sveučilišnu diplomu najmanje trogodišnjeg studija, od čega najmanje dvije godine treba biti studij ili izobrazba za upravljanje arhivskim gradivom, informacijama/znanjem ili dokumentacijom, ili tu diplomu mora pratiti diploma iz arhivistike, dokumentalistike ili upravljanja informacijama i znanjem. Osim toga, moraju imati i najmanje tri godine radnog iskustva u području povezanom s poslovima radnog mjesta.

Za mjesto asistenta potrebna je poslijesrednjoškolska diploma nakon koje su kandidati stekli najmanje tri godine relevantnog radnog iskustva. Mogu se prijaviti i osobe s diplomom koja omogućuje pristup poslijesrednjoškolskom obrazovanju ili sa stručnom izobrazbom koja odgovara razini 5 Europskog kvalifikacijskog okvira, nakon koje su stekle najmanje šest godina relevantnog radnog iskustva.

 

Specijalisti u području arhivistike/dokumentalistike

 

Pregled postupka odabira: 

Prijava

Računalni testovi

Probir talenata/Talent screener

Testovi centra za procjenu

Popis uspješnih kandidata