Špecialisti v oblasti archivárstva a správy záznamov

Domovská stránka > Špecialisti v oblasti archivárstva a správy záznamov

Ste odborníkom v oblasti archivárstva a správy záznamov? Európske inštitúcie hľadajú administrátorov a asistentov na pozície v oblasti správy záznamov, archívov a informácií.

Ako administrátor budete pracovať najmä na príprave, vykonávaní a monitorovaní politík a stratégií vrátane digitalizácie, výberu a uchovávania, ako aj digitálnej ochrany, správy obsahu a získavania informácií. Vašou úlohou bude zabezpečiť, aby inštitúcie spravovali svoje archívy, informácie a dokumenty v súlade s platným právnym rámcom.

Ako asistent budete zbierať, triediť, indexovať, klasifikovať a uchovávať dokumenty, písať súvisiace historické opisy o držbe, zapisovať referenčné údaje o dokumentoch a súboroch do elektronických systémov riadenia dokumentov, poskytovať kolegom podporu v súvislosti s riadením záznamov a archívov a pomáhať interným a externým klientom pri hľadaní a získavaní informácií a dokumentov.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej príslušnej stránke.

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú kariérnu príležitosť – registrácia sa začína 13. septembra 2018.

 

Máte potrebné schopnosti?

Musíte byť občanom EÚ a vedieť aspoň dva úradné jazyky EÚ, z ktorých jeden musí byť angličtina alebo francúzština.

Aby ste sa mohli uchádzať o pozíciu administrátora, musíte mať ukončené minimálne trojročné vysokoškolské vzdelanie, ktoré by malo zahŕňať aspoň 2 roky štúdia alebo odbornej prípravy v oblasti archivárstva, správy informácií a poznatkov alebo správy záznamov. Alternatívne by váš diplom mal byť doplnený diplomom z oblasti archivárstva, správy informácií alebo poznatkov alebo správy záznamov. Mali by ste mať aspoň 3 roky odbornej praxe súvisiacej s uvedenou náplňou práce.

Na pozíciu asistenta sa vyžaduje ukončené postsekundárne vzdelanie, na ktoré nadväzovali minimálne 3 roky príslušnej pracovnej praxe. Môžete sa prihlásiť aj vtedy, ak máte diplom, ktorý umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, alebo ak ste absolvovali odbornú prípravu (rovnocennú s úrovňou 5 európskeho kvalifikačného rámca) a zároveň ste potom absolvovali aspoň 6 rokov príslušnej pracovnej praxe.

 

Prehľad o špecialistoch v oblasti archivárstva a správy záznamov

 

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Počítačové testovanie

Prehľad schopností/Talent screener

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam