Specialister inom arkiv- och dokumenthantering

Förstasida > Specialister inom arkiv- och dokumenthantering

Är du en motiverad arkivarie eller specialist på dokumenthantering? EU-institutionerna söker handläggare och assistenter som kan jobba med arkivhantering och informations- och kunskapshantering.

Som handläggare får du framför allt utveckla, genomföra och följa upp strategier för dokument-, arkiv- och informationshantering, t.ex. insamling, urval och bevarande, digital lagring, innehållshantering och informationssökning. Du ska se till att EU-institutionerna hanterar sina arkiv, handlingar och informationssamlingar i enlighet med gällande lagstiftning.

Som assistent får du samla in, sortera, indexera, klassificera och bevara handlingar, skriva kontextuella historiska beskrivningar av bestånd och föra in dokument- och filreferenser i system för elektronisk dokumenthantering, bistå kolleger i frågor rörande dokument- och arkivhantering och hjälpa interna och externa kunder att hitta och hämta information och handlingar.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Epso strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 13 september 2018.

 

Är du den vi söker?

Du måste vara EU-medborgare och kunna minst två officiella EU-språk, varav det ena måste vara engelska eller franska.

För ett handläggarjobb måste du ha en högskoleexamen på minst tre år varav två år bör vara teoretiska eller praktiska studier i arkivkunskap, informations- och kunskapshantering eller dokumenthantering. Alternativt har du en examen som kompletterats med en examen i arkivkunskap, informations- och kunskapshantering eller dokumenthantering. Du ska dessutom ha minst tre års relevant yrkeserfarenhet.

För assistentjobbet krävs en eftergymnasial examen följt av minst tre års relevant yrkeserfarenhet. Du kan också söka om du har en examen som ger behörighet till eftergymnasial utbildning eller om du har en yrkesutbildning (motsvarande nivå 5 i den europeiska referensramen för kvalifikationer) och därefter minst sex års relevant yrkeserfarenhet.

 

Specialister inom arkiv- och dokumenthantering

 

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Datorbaserade flervalsfrågor

Talent screener

Utvärderingscentrum

Reservlista