Секретари/деловодители (AST-SC 2)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
09/11/2017
Краен срок: 
12/12/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за ориентировъчни.
  • Формулярът за кандидатстване по настоящата процедура за подбор е разделен на две части, всяка от които е с различен краен срок: в първата част трябва да декларирате своите езици и да потвърдите, че отговаряте на критериите за допустимост; във втората част трябва да изберете своите езици 1 и 2 и да попълните останалата част от формуляра (диплома, мотивация, професионален опит и т.н.).
  • Възможните езици за този конкурс ще бъдат обявени от EPSO скоро след края на първия период за кандидатстване.
  • Първата част на формуляра за кандидатстване може да бъде попълнена на всеки един от официалните езици на ЕС, а втората част трябва да бъде попълнена на езика, избран от вас като език 2.
  • Трябва да спазите двата крайни срока (за всяка част от формуляра за кандидатстване), за да можете да участвате в следващия етап на конкурса.
  • Ще общуваме с вас чрез вашия EPSO профил. Там ще намерите цялата информация във връзка с вашия напредък в рамките на процедурата, като например покани за тестове и вашите резултати от тестовете.
  • Моля, проверявайте вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.

Кандидатура

ЧАСТ 1

Потвърдете, че отговаряте на условията за допустимост; декларирайте езиците на ЕС, които владеете

Кандидатура

ЧАСТ 2

Изберете вашите езици 1 и 2, попълнете формуляра за кандидатстване

Тестове на компютър (CBT)

Тестове за логическо мислене (на език 1) и за професионални умения (на език 2) в изпитни центрове по света

Етап на оценяване

Упражнение e-tray („организация на текущата работа“), интервю, два теста относно областта на конкурса, провеждани на език 2 в Брюксел

Списък на издържалите конкурса

Списък с 333 успешни кандидати

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Кандидатурата не е приключена — първа част09/11/2017
Краен срок за подаване на кандидатурата — първа част12/12/2017 - 12:00(брюкселско време)
Кандидатурата не е приключена — втора част11/01/2018
Краен срок за подаване на кандидатурата — втора част31/01/2018 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър22/02/2018 - 09/03/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете12/03/2018 - 13/04/2018
Център за оценяване08/10/2018 - 19/12/2018