Céimithe leibhéil iontrála

Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Céimithe leibhéil iontrála

Más le déanaí a bhain tú céim ollscoile amach agus más mian leat post a fháil in institiúidí an Aontais Eorpaigh, is é is dóichí gur ar phróifíl riarthóra, ag grád AD5, a dhéanfaidh tú iarratas ar phost buan. Má fhaigheann tú post riarthóra, tá gach seans ann go mbeidh tú ag déanamh obair thábhachtach ar son an Aontais Eorpaigh agus freagracht nach beag ort ón tús.

Mar aon le dioplóma ollscoile (leibhéal Baitsiléara ar a laghad), ní gá ach dhá rud eile chun a bheith incháilithe do na próisis roghnúcháin do chéimithe: a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus ceann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith ar do thoil agat, agus tú inniúil ar an dara ceann (i gcás próifílí a bhaineann le teangacha teastaíonn tríú teanga de chuid an Aontais).

Is mar "chomórtais oscailte" a eagraítear na próisis roghnúcháin do phoist bhuana san Aontas Eorpach. Is san earrach gach bliain a sheoltar an comórtas is oiriúnaí do chéimithe. Comórtas ginearálta a bhíonn ann de ghnáth, nach dteastaíonn cáilíochtaí in aon réimse ar leith le cur isteach air.

Mar chuid den chomórtas oscailte, beidh ort trialacha agus cleachtaí measúnúcháin a dhéanamh atá ceaptha do scileanna gairmiúla agus príomhinniúlachtaí áirithe a mheas. Ós rud é go mbíonn líon mór iarrthóirí istigh ar na comórtais, is é sin an dóigh is cothroime agus is trédhearcaí le hiarrthóirí a roghnú.

Is ar an leathanach Deiseanna Fostaíochta a fhoilsítear na comórtais, agus bíonn ag dul le gach comórtas rud ar a dtugtar fógra comórtais, ina dtugtar gach eolas faoin bpróifíl, faoi na critéir incháilitheachta agus faoin bpróiseas roghnúcháin féin. Is ar an bpróifíl atá á lorg a bhraitheann leagan amach na gcomórtas. Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais anseo: Conas iarratas a dhéanamh.

Is sa ráithe chéanna gach bliain a osclaítear tréimhse chlárúcháin na gcomórtas ("timthriall" a thugaimid air sin), san earrach i gcás céimithe agus sa samhradh i gcás aistritheoirí. Féadann próifílí na gcéimithe a bhíonn uainn (m.sh., céimithe dlí nó iniúchóireachta) a bheith éagsúil ó bhliain go chéile, agus féadann na teangacha a lorgaítear a bheith éagsúil freisin i gcás na n-aistritheoirí. Is idir na timthriallta a sheoltar próisis roghnúcháin de chineálacha eile – le haghaidh speisialtóirí nó cúntóirí, mar shampla.

Sna próisis roghnúcháin, dírímid ar do scileanna gairmiúla agus ar na hinniúlachtaí ginearálta seo a leanas:

  • Anailísiú agus réiteach fadhbanna
  • Cumarsáid
  • Cáilíocht agus torthaí
  • Foghlaim agus forbairt
  • Tosaíochtaí a chur in ord tábhachta agus eagrúchán
  • Buanseasmhacht
  • Obair bhuíne
  • Cumas ceannaireachta

Le fáil amach an bhfuil an mianach ceart ionat le bheith ag obair ar son na hEorpa bain triail as na trialacha samplacha atá ar fáil ar shuíomh gréasáin EPSO.