Ambasadóirí mac léinn do ghairmréimeanna san Aontas Eorpach

Etusivu > Job opportunities > Ambasadóirí mac léinn do ghairmréimeanna san Aontas Eorpach

Más mac léinn thú atá ag iarraidh gairmréimeanna in institiúidí an Aontais a phoibliú i d'ollscoil féin, ar mhaith leat tú féin a chur chun cinn le bheith i d'ambasadóir?

Sa ról sin, bheadh deis agat:

 • Tuilleadh eolais a chur ar dheiseanna oibre in institiúidí an Aontais agus mic léinn eile a chur ar an eolas fúthu
 • Líonra mac léinn iontach uile-Eorpach a thógáil
 • Taithí oibre a fháil le linn do chúrsa staidéir a chuirfidh téagar le do CV
 • Scileanna i réimse na cainte poiblí, na margaíochta agus an n-acmhainní daonna a fhorbairt
 • Ionduchtú iomlán agus cóitseáil leanúnach a fháil
 • Teagmháil le hoifigigh ardchéime sna hinstitiúidí Eorpacha
 • Teistiméireacht a bheidh bunaithe ar an méid a bhainfidh tú amach

Daoine díocasacha treallúsacha atá uainn, a bhfuil an-fhonn orthu gairmréimeanna in institiúidí an Aontais a chur chun cinn ina n-ollscoil.
Is fostóir iomráiteach de chéimithe ardcháilithe EU Careers, agus tá ambasadóirí branda sna hollscoileanna is fearr san Eoraip uainn.

Bíonn ar ambasadóirí EU Careers cuimhneamh ar dhóigheanna nua spéisiúla leis na deiseanna fostaíochta iontacha atá le fáil in institiúidí an Aontais a phoibliú, mar shampla:

 • freastal ar aontaí gairmeacha nó cur i láthair a dhéanamh do mhic léinn eile
 • líonraí ollscoile a fhorbairt agus eolas a sholáthar
 • a bheith gníomhach ar líne agus sna meáin shóisialta
 • ceisteanna faoi EU Careers a fhreagairt.

 

Cad a dhéanfá mar Ambasadóir?
 • A bheith i do phointe teagmhála do mhic léinn ar spéis leo na gairmréimeanna atá le fáil in institiúidí an Aontais Eorpaigh
 • Spriocghrúpaí a aimsiú agus teagmháil a dhéanamh le meáin chumarsáide na hollscoile
 • Liostaí seoltaí ríomhphoist a thiomsú agus eolas faoi ghairmréimeanna in institiúidí an Aontais a scaipeadh trí na cainéil is oiriúnaí
 • Cainteanna a thabhairt, freastal ar ócáidí gairmeacha san ollscoil agus cainteoirí spéisiúla a aimsiú
 • Tascanna míosúla a chur i gcrích agus aiseolas rialta a thabhairt faoi do chuid gníomhaíochtaí
 • Leathanach Facebook/láithreacht ar líne a bhainistiú agus a riar ó lá go lá
Cé atá uainn?

Tá ambasadóirí díocasacha uainn atá ag iarraidh gairmréimeanna in institiúidí an Aontais agus na buntáistí a leanann iad a phoibliú. Teastaíonn na hinniúlachtaí seo a leanas:

 • Ardscileanna cumarsáide
 • An scil líonrú a dhéanamh
 • A bheith toilteanach foghlaim agus eolas a roinnt
 • An cumas teacht isteach ar chúinsí nua
 • Dea-scileanna eagrúcháin
 • An cumas obair ar ardcháilíocht a dhéanamh agus torthaí a bhaint amach
 • Cur chuige nuálach agus cruthaitheach
 • Buanseasmhacht
Na bunriachtanais
 • Dhá uair a chloig ar a laghad in aghaidh na seachtaine a chaitheamh leis an ról ambasadóra
 • Ócáid nó cur i láthair amháin ar a laghad faoi ghairmréimeanna san Aontas Eorpach a eagrú, nó páirt a ghlacadh ann
 • Cumarsáid a dhéanamh go rialta leis an gcomhordaitheoir scéime
 • Páirt a ghlacadh sna cúrsaí oiliúna ar fad a chuirfear ar fáil duit (ar líne)
 • Cuntas a choinneáil de do chuid gníomhaíochtaí agus tuairisc a thabhairt orthu go rialta.

Lasmuigh de na bunriachtanais sin is fútsa atá sé a chinneadh cad is acmhainn duit a dhéanamh de bhreis ar do chuid staidéir agus conas is féidir leat gairmréimeanna san Aontas a chur chun cinn i measc na mac léinn eile. Daoine cruthaitheacha atá uainn a chuimhneoidh ar dhóigheanna nua spéisiúla le gairmréimeanna in institiúidí an Aontais a chur chun cinn!

Conas iarratas a dhéanamh

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh má tá tú: 

 • Ar fáil le páirt a ghlacadh sa chúrsa oiliúna éigeantach i nDeireadh Fómhair 2018
 • Cláraithe agus i láthair san ollscoil ar feadh thréimhse an róil ambasadóra (Meán Fómhair 2018 go dtí Meán Fómhair 2019)
 • I do shaoránach den Aontas Eorpach
 • Líofa sa Bhéarla agus i gceann de theangacha na tíre ina bhfuil tú ag staidéar

Tá ambasadóirí gairmréime EU Careers don bhliain acadúil 2018-19 ainmnithe. Féach liosta na n-ollscoileanna ag a bhfuil ambasadóirí gairmréime EU Careers an bhliain acadúil seo.

Cuirfear eolas faoi iarratais don bhliain acadúil 2019/20 ar fáil i mí an Mhárta 2019.

Teagmháil

Tá tuilleadh eolais faoin tionscadal seo ar fáil ach é a iarraidh trí ríomhphost a chur chugainn ag: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu