Ambasadóirí mac léinn do ghairmréimeanna san Aontas Eorpach

Home > Job opportunities > Ambasadóirí mac léinn do ghairmréimeanna san Aontas Eorpach

Más mac léinn thú atá ag iarraidh gairmréimeanna in institiúidí an Aontais a phoibliú i d'ollscoil féin, ar mhaith leat tú féin a chur chun cinn le bheith i d'ambasadóir?

Sa ról sin, bheadh deis agat:

 • Tuilleadh eolais a chur ar dheiseanna oibre in institiúidí an Aontais agus mic léinn eile a chur ar an eolas fúthu
 • Líonra iontach mac léinn iontach a thógáil ar fud na hEorpa
 • Taithí oibre a fháil le linn do chúrsa staidéir a chuirfidh téagar le do CV
 • Scileanna i réimse na cainte poiblí, na margaíochta agus an n-acmhainní daonna a fhorbairt
 • Ionduchtú iomlán agus cóitseáil leanúnach a fháil
 • Teagmháil le hoifigigh ardchéime sna hinstitiúidí Eorpacha
 • Teistiméireacht a bheidh bunaithe ar an méid a bhainfidh tú amach

Daoine díocasacha treallúsacha atá uainn, a bhfuil an-fhonn orthu gairmréimeanna in institiúidí an Aontais a chur chun cinn ina n-ollscoil.
Is fostóir iomráiteach de chéimithe ardcháilithe EU Careers, agus tá ambasadóirí branda sna hollscoileanna is fearr san Eoraip uainn.

Bíonn ar ambasadóirí EU Careers cuimhneamh ar dhóigheanna nua spéisiúla leis na deiseanna fostaíochta iontacha atá le fáil in institiúidí an Aontais a phoibliú, mar shampla:

 • freastal ar aontaí gairmeacha nó cur i láthair a dhéanamh do mhic léinn eile
 • líonraí ollscoile a fhorbairt agus eolas a sholáthar
 • a bheith gníomhach ar líne agus sna meáin shóisialta
 • ceisteanna faoi EU Careers a fhreagairt.

 

Ar mhaith leat éisteacht le hambasadóirí EU Careers ag caint faoina dtaithí féin?

 

Cad a dhéanfá mar Ambasadóir?
 • A bheith i do phointe teagmhála do mhic léinn ar spéis leo na gairmréimeanna atá le fáil in institiúidí an Aontais Eorpaigh
 • Spriocghrúpaí a aimsiú agus teagmháil a dhéanamh le meáin chumarsáide na hollscoile
 • Liostaí seoltaí ríomhphoist a thiomsú agus eolas faoi ghairmréimeanna in institiúidí an Aontais a scaipeadh trí na cainéil is oiriúnaí
 • Cainteanna a thabhairt, freastal ar ócáidí gairmeacha san ollscoil agus cainteoirí spéisiúla a aimsiú
 • Tascanna míosúla a chur i gcrích agus aiseolas rialta a thabhairt faoi do chuid gníomhaíochtaí
 • Leathanach Facebook/láithreacht ar líne a bhainistiú agus a riar ó lá go lá
Cé atá uainn?

Tá ambasadóirí díocasacha uainn atá ag iarraidh gairmréimeanna in institiúidí an Aontais agus na buntáistí a leanann iad a phoibliú. Teastaíonn na hinniúlachtaí seo a leanas:

 • Ardscileanna cumarsáide
 • An scil líonrú a dhéanamh
 • A bheith toilteanach foghlaim agus eolas a roinnt
 • An cumas teacht isteach ar chúinsí nua
 • Dea-scileanna eagrúcháin
 • An cumas obair ar ardcháilíocht a dhéanamh agus torthaí a bhaint amach
 • Cur chuige nuálach agus cruthaitheach
 • Buanseasmhacht
Na bunriachtanais
 • Dhá uair a chloig ar a laghad in aghaidh na seachtaine a chaitheamh leis an ról ambasadóra
 • Ócáid nó cur i láthair amháin ar a laghad faoi ghairmréimeanna san Aontas Eorpach a eagrú, nó páirt a ghlacadh ann
 • Cumarsáid a dhéanamh go rialta leis an gcomhordaitheoir scéime
 • Páirt a ghlacadh sna cúrsaí oiliúna ar fad a chuirfear ar fáil duit (ar líne)
 • Cuntas a choinneáil de do chuid gníomhaíochtaí agus tuairisc a thabhairt orthu go rialta.

Lasmuigh de na bunriachtanais sin is fútsa atá sé a chinneadh cad is acmhainn duit a dhéanamh de bhreis ar do chuid staidéir agus conas is féidir leat gairmréimeanna san Aontas a chur chun cinn i measc na mac léinn eile. Daoine cruthaitheacha atá uainn a chuimhneoidh ar dhóigheanna nua spéisiúla le gairmréimeanna in institiúidí an Aontais a chur chun cinn!

Conas iarratas a dhéanamh

Tosóidh an próiseas roghnúcháin don bhliain acadúil 2020/21 i mí Feabhra/Márta 2020.

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh má bhíonn tú: 

 • Ar fáil le páirt a ghlacadh sa chúrsa oiliúna éigeantach aon lae i Meán Fómhair/Deireadh Fómhair 2020
 • Cláraithe agus i láthair san ollscoil ar feadh thréimhse an róil Ambasadóra (Meán Fómhair 2020 – Meán Fómhair 2021)
 • I do shaoránach den Aontas Eorpach
 • Líofa sa Bhéarla agus i gceann de theangacha na tíre ina bhfuil tú ag staidéar

Tosóidh an próiseas roghnúcháin don bhliain acadúil 2020/21 i mí Feabhra/Márta 2020.

Tabhair do d'aire gur i gcomhar leis na rialtais náisiúnta a tiomsaíodh liosta na n-ollscoileanna atá rannpháirteach. Faoi láthair ní féidir linn tacaíocht a chur ar fáil d’Ambasadóirí in ollscoileanna nach bhfuil ar an liosta agus ní gnách an liosta a athrú.

Moltar duit súil a choinneáil ar an suíomh gréasáin seo ó mhí an Mhárta 2020 amach má tá eolas uait faoi iarratas a dhéanamh agus faoi ollscoileanna atá tar éis clárú leis an scéim agus a bheidh rannpháirteach le linn na bliana acadúla 2020/21.

 

Teagmháil

Má bhíonn aon cheist agat ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil linn ag an seoladh ríomhphoist seo: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu