Европейски парламент

Заедно със Съвета на ЕС Европейският парламент е основният орган, който взема решения в Съюза. Той се избира пряко от избирателите в ЕС на всеки 5 години. Последните избори бяха през май 2014 г. В Европейския парламент работят общо около 8 000 длъжностни лица и други служители. Те са от всички държави от ЕС и са назначени на работа в трите града, в които има офиси на Европейския парламент (Люксембург, Страсбург и Брюксел), както и в информационните бюра в държавите членки.

Европейският парламент набира длъжностни лица и срочно и договорно нает персонал чрез конкурси на общо основание, организирани от Европейската служба за подбор на персонал. Освен това членовете на Европейския парламент назначават свои акредитирани парламентарни сътрудници. За запълване на временна потребност от подпомагащ персонал могат да бъдат назначени временни служители чрез агенции за временна заетост. И накрая, командированите национални експерти се назначават чрез постоянното представителство на съответната държава членка към Европейския съюз. Европейският парламент предлага и възможности за стажове през цялата година.

Стаж

Стажове „Робер Шуман“

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Други градове от ЕС, Страсбург (Франция)
Институция/агенция: Европейски парламент
Вид на договора: Стажант

Целта на стажовете „Робер Шуман“ е да допринесат за европейското и професионалното обучение на гражданите на ЕС и да запознаят участниците с работата на Европейския парламент.

Кой може да кандидатства: Висшисти на възраст 18 години или повече. Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по два от официалните езици на Европейския съюз и да не са работили за повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. Около 1300 евро

Начални дати: 1 март и 1 октомври

За повече информация: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage