Parlaimint na hEorpa

Mar aon le Comhairle an Aontais Eorpaigh, is í Parlaimint na hEorpa príomhchomhlacht cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh. Toghann saoránaigh an Aontais feisirí chun na Parlaiminte gach 5 bliana. I mBealtaine 2014 a tharla an toghchán deiridh. 8,000 duine ar fad atá fostaithe ag Parlaimint na hEorpa, idir oifigigh agus bhaill foirne eile. As gach ceann de na Ballstáit na fostaithe sin agus iad ag saothrú sna trí láthair oibre atá ag an bParlaimint (Lucsamburg, Strasbourg, an Bhruiséil) agus sna hOifigí Eolais dá cuid atá lonnaithe sna Ballstáit.

Earcaíonn Parlaimint na hEorpa oifigigh, baill foirne shealadacha agus baill foirne ar conradh trí chomórtais oscailte a eagraíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne. Chomh maith leis sin, earcaíonn feisirí Pharlaimint na hEorpa na cúntóirí parlaiminteacha creidiúnaithe a bhíonn acu féin. Ar ghníomhaireachtaí fostaíochta a leagtar an cúram baill foirne na ngníomhaireachtaí a earcú. Earcaítear freisin saineolaithe náisiúnta ar iasacht trí Bhuanionadaíocht an Bhallstáit dár de iad chuig an Aontas Eorpach. Cuireann Parlaimint na hEorpa roinnt tréimhsí oiliúna ar fáil i rith na bliana freisin.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna Schuman

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg), Cathracha eile san AE, Strasbourg (an Fhrainc)
Institiúid/Gníomhaireacht: Parlaimint na hEorpa
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Is é an sprioc atá ag tréimhsí oiliúna Schuman cur le hoideachas agus le gairmoiliúint shaoránaigh AE agus léargas a thabhairt ar obair Pharlaimint na hEorpa.

Cé atá incháilithe? Tá céimithe ollscoile atá 18 mbliana d'aois nó os a chionn incháilithe. Ba cheart eolas cuimsitheach a bheith ag iarrthóirí ar dhá cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus níor cheart breis agus dhá mhí as a chéile a bheith caite acu ag obair laistigh d'institiúid nó de chomhlacht de chuid an Aontais.

Fad ama: 5 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá í seo. Tuairim agus €1,300 an pá.

Dátaí tosaigh: 1 Márta agus 1 Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage