Európsky parlament

Európsky parlament je spolu s Radou Európskej únie hlavným rozhodovacím orgánom EÚ. Volia ho priamo voliči z EÚ každých 5 rokov. Predchádzajúce voľby sa uskutočnili v máji 2014. Európsky parlament zamestnáva celkovo približne 8 000 úradníkov a iných zamestnancov. Pochádzajú zo všetkých členských štátov EÚ a pracujú na troch pracoviskách Parlamentu (Luxemburg, Štrasburg, Brusel) a v informačných kanceláriách v členských štátoch.

Európsky parlament prijíma do zamestnania úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov prostredníctvom verejných výberových konaní, ktoré organizuje na medziinštitucionálnej úrovni Európsky úrad pre výber pracovníkov. Poslanci Európskeho parlamentu ešte prijímajú svojich akreditovaných asistentov. Za prijímanie agentúrnych zamestnancov sú zodpovedné agentúry zamestnania. Okrem toho sa prijímajú vyslaní národní experti prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov pri Európskej únii. Európsky parlament takisto ponúka počas roka viaceré stáže.

Stáž

Stáže Roberta Schumana

Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Iné mestá EÚ, Štrasburg (Francúzsko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky parlament
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží Roberta Schumana je prispieť k vzdelávaniu a odbornej príprave občanov EÚ a poskytnúť prehľad o činnosti Európskeho parlamentu.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl vo veku 18 rokov a viac. Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov Európskej únie a nesmeli pracovať viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace v inštitúcii alebo orgáne EÚ.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 300 €

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október

Ďalšie informácie: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage