Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EASO) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

(EASO) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

Ο οργανισμός αυτός λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωσίας στον τομέα του ασύλου. Συμβάλλει στην ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου διευκολύνοντας, συντονίζοντας και ενισχύοντας την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις πολυάριθμες πτυχές του ασύλου. Επίσης, βοηθά τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεών τους όσον αφορά την προστασία των ατόμων που χρήζουν βοήθειας.

Τόπος/οι::