Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ΕΑΚΑΑ) Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

(ΕΑΚΑΑ) Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Η ΕΑΚΑΑ είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που συμβάλλει στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την προστασία των επενδυτών και προωθώντας τη σταθερή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τόπος/οι::