Сметна палата

Като независим външен одитор на ЕС Европейската сметна палата се грижи за интересите на данъкоплатците в Съюза. Нейното седалище е в Люксембург и тя няма законови правомощия, но работи за подобряване на управлението на бюджета на ЕС от Европейската комисия и изготвя отчети за финансите на Съюза.

Служителите са предимно длъжностни лица, наети от списъците на издържалите конкурси на общо основание, публикувани на този уебсайт. Понякога Европейската сметна палата може да назначава на работа срочно наети или договорно наети служители. Това се отнася за всички институции.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Начало на процедурата за кандидатстване: 01/05/2022 - 00:00
Краен срок: 30/06/2022 - 23:59(брюкселско време)
Местоположение (-я): Люксембург (Люксембург)
Институция/агенция: Сметна палата
Вид на договора: Стажант


Европейската сметна палата организира три периода на обучителен стаж в области от нейната дейност всяка година.

Кой може да кандидатства: Граждани на ЕС, които имат диплома за висше образование или са завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата (одит, бюджет, счетоводство, администрация, човешки ресурси, писмени преводи, комуникация, международни отношения, право).

Продължителност: 3, 4 или 5 месеца.

Заплащане: Да. Около 1350 евро (в зависимост от наличния бюджет).

Начални дати: 1 февруари, 1 май и 1 септември всяка година.

За повече информация: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx