An Chúirt Iniúchóirí

Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa iniúchóir neamhspleách seachtrach an Aontais, agus déanann sí cúram de leasa cháiníocóirí an Aontais. I Lucsamburg atá sí lonnaithe. Níl cumhachtaí dlí aici, ach oibríonn sí chun feabhas a chur ar an dóigh a mbainistíonn an Coimisiún Eorpach buiséad an Aontais agus ullmhaíonn sí tuarascálacha faoi staid airgeadas an Aontais.

Iad siúd a earcaítear ó na painéil a thiomsaítear de bharr comórtais oscailte is mó atá fostaithe aici. Fógraítear na comórtais sin ar an suíomh gréasáin seo. I gcásanna áirithe, áfach, is féidir le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa baill foirne shealadacha nó baill foirne ar conradh a fhostú. Tá sin amhlaidh i gcás na n-institiúidí ar fad.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 01/12/2021 - 00:00
An spriocdháta d'iarratais: 31/01/2022 - 23:59(am na Bruiséile)
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
Institiúid/Gníomhaireacht: An Chúirt Iniúchóirí
Cineál an chonartha: Oiliúnaí


Tairgeann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa trí thréimhse oiliúna in aghaidh na bliana i réimsí a bhaineann lena cuid oibre.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach a bhfuil dioplóma ollscoile aitheanta acu nó a bhfuil ar a laghad ceithre sheimeastar de staidéar ollscoile curtha i gcrích acu i réimse a mbíonn an Chúirt ag plé leis (iniúchóireacht, buiséad, cuntasaíocht, riarachán, acmhainní daonna, aistriúchán, cumarsáid, caidreamh idirnáisiúnta, dlí)

Fad ama: 3, 4, nó 5 de mhíonna

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,350 (ach maoiniú a bheith le fáil lena aghaidh sa bhuiséad.)

Dátaí tosaigh: 1 Feabhra, 1 Bealtaine agus 1 Meán Fómhair gach bliain

Tuilleadh eolais: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx