Európsky dvor audítorov

Európsky dvor audítorov ako nezávislý externý audítor EÚ sa stará o záujmy daňovníkov EÚ. Sídli v Luxembursku a nemá zákonné právomoci, pracuje však na zlepšení hospodárenia Európskej komisie s rozpočtom EÚ a podáva správy o stave financií EÚ.

Zamestnanci sú najmä úradníci prijatí z rezervných zoznamov z verejných výberových konaní zverejnených na tomto webovom sídle. Európsky dvor audítorov však môže za určitých okolností využiť dočasných alebo zmluvných zamestnancov. Platí to pre všetky inštitúcie.

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky dvor audítorov
Druh zmluvy: Stážisti

Európsky dvor audítorov organizuje stáže trikrát do roka v oblastiach, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

Kto sa môže prihlásiť: Občania EÚ, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov (audit, rozpočet, účtovníctvo, administratíva, ľudské zdroje, preklad, komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo).

Trvanie: 3, 4 alebo 5 mesiacov.

Platená stáž: Áno. Približne 1 350 EUR (v závislosti od dostupných rozpočtových prostriedkov).

Dátumy nástupu: 1. februára, 1. mája a 1. septembra každého roku.

Ďalšie informácie: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx