Európsky dvor audítorov

Európsky dvor audítorov ako nezávislý externý audítor EÚ sa stará o záujmy daňovníkov EÚ. Sídli v Luxembursku a nemá zákonné právomoci, pracuje však na zlepšení hospodárenia Európskej komisie s rozpočtom EÚ a podáva správy o stave financií EÚ.

Zamestnanci sú najmä úradníci prijatí z rezervných zoznamov z verejných výberových konaní zverejnených na tomto webovom sídle. Európsky dvor audítorov však môže za určitých okolností využiť dočasných alebo zmluvných zamestnancov. Platí to pre všetky inštitúcie.

Stáž

Stáže

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 01/12/2021 - 00:00
Dátum uzávierky: 31/01/2022 - 23:59(bruselský čas)
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky dvor audítorov
Druh zmluvy: Stážisti


Európsky dvor audítorov organizuje stáže trikrát do roka v oblastiach, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

Kto sa môže prihlásiť: Občania EÚ, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov (audit, rozpočet, účtovníctvo, administratíva, ľudské zdroje, preklad, komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo).

Trvanie: 3, 4 alebo 5 mesiacov.

Platená stáž: Áno. Približne 1 350 EUR (v závislosti od dostupných rozpočtových prostriedkov).

Dátumy nástupu: 1. februára, 1. mája a 1. septembra každého roku.

Ďalšie informácie: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx