Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Με έδρα τις Βρυξέλλες και γραφεία σε όλο τον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) είναι η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ. Στοχεύει στη συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτόν τον ιστότοπο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε μια δοκιμασία για να έχουν πιθανότητες πρόσληψης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να συμβουλεύονται τους ιστότοπους των διάφορων αντιπροσωπειών για τις κενές θέσεις συμβασιούχων σε αντιπροσωπείες της ΕΕ.

Πρακτική άσκηση

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Τόπος/οι:: Πόλεις εκτός ΕΕ
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η ΕΕ ανέκαθεν προσέφερε ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε αντιπροσωπείες της ΕΕ σε όλο τον κόσμο. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές και νέους πτυχιούχους. Πρόκειται για εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία δεν προβλέπει την ύπαρξη συμβατικής ή άλλου είδους εργασιακής σχέσης με την αντιπροσωπεία.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: ανάλογα με την εκάστοτε κατηγορία, οι θέσεις πρακτικής άσκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ είναι ανοικτές για πολίτες χωρών της ΕΕ, πολίτες υποψηφίων χωρών με τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ καθώς και υπηκόους της χώρας υποδοχής. Για τις αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, οι αιτούντες πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου μπάτσελορ· για τις μη αμειβόμενες θέσεις υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, οι αιτούντες θα πρέπει να είναι στο 3ο , 4ο ή 5ο έτος σπουδών σε πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα εργασίας της αντιπροσωπείας της ΕΕ, ενώ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής.

Διάρκεια: το πολύ 6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: για νέους πτυχιούχους με επαγγελματική εμπειρία μικρότερη του ενός έτους.
Μη αμειβόμενη υποχρεωτική πρακτική άσκηση: για φοιτητές που κατοικούν και σπουδάζουν ήδη στη χώρα υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...