Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Европейски комитет на регионите

Европейски комитет на регионите

Европейският комитет на регионите (КР), със седалище в Брюксел, е консултативен орган на ЕС, съставен от местни и регионални представители на изборни длъжности от всички страни от Съюза. В рамките на Комитета те могат да споделят мнението си за законодателството на ЕС, което пряко засяга регионите и градовете.

За да бъдете назначен като длъжностно лице в КР, трябва да сте издържали конкурс на общо основание, организиран на междуинституционално равнище от Европейската служба за подбор на персонал. Европейският комитет на регионите назначава също срочно наети или договорно наети служители. Служителите на местни, регионални и национални органи или междуправителствени организации могат също да кандидатстват за работа като командировани национални експерти.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Чрез стажовете в Комитета на регионите ще усетите отблизо динамиката на една политическа асамблея. Ще се запознаете с целите на Комитета на регионите и неговата работа в областта на европейската интеграция. Всеки стажант се изпраща в отделна служба на Комитета на регионите. Естеството на работата зависи до голяма степен от отдела. Някои отдели са по-силно ориентирани към политиката, а други — към административната работа. По принцип задачите, които се възлагат на стажантите, са еквивалентни на задачите, изпълнявани от по-младшите длъжностни лица (степен AD5).

Кой може да кандидатства: Висшисти от държава от ЕС или от страна, която е официален кандидат за присъединяване. Те трябва да владеят отлично един официален език на ЕС и един от работните езици на Съюза (френски или английски) на задоволително равнище.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. Около 1000 евро на месец.

Начални дати: 16 февруари и 16 септември

За повече информация: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Комитет на регионите — стажове за държавни служители

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Целта на тези стажове е придобиване на знания и опит във връзка с политическите процеси в Комитета на регионите, като в същото време се предоставят практически познания / мнения за работата на Комитета на местно и регионално равнище. Стажантите ще получат обща представа за целите на европейското сътрудничество и интеграция чрез работата на Комитета на регионите и ще имат възможност да работят в мултикултурна и многоезична среда.

Кой може да кандидатства: държавни служители от органи на местно, регионално или национално равнище в страните от ЕС или от държава, която е официален кандидат за присъединяване. Кандидатите трябва да заемат позиция, свързаните с която отговорности съответстват на отговорностите на служителите на административни длъжности в ЕС.

Продължителност: От 1 до 4 месеца (срокът може да бъде удължен до 6 месеца)

Платен: Не. Възнаграждението се предоставя от изпращащата институция.

Начални дати: текущо

За повече информация: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Комитет на регионите — краткосрочни посещения с учебна цел

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Периодите на обучение в Комитета на регионите позволяват да завършите конкретен проект, като в същото време дават уникална възможност да се запознаете лично с работата на Комитета. Стажантите придобиват практически опит и знания във връзка с ежедневната дейност на службите на Комитета, като работят в мултикултурна и многоезична среда.

Кой може да кандидатства: Граждани на ЕС или на държава, която е официален кандидат за присъединяване. Те трябва да имат поне бакалавърска степен.

Продължителност: От 1 до 4 месеца (срокът може да бъде удължен до 6 месеца в зависимост от наличните ресурси)

Платен: Не.

За повече информация: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx