Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > Coiste Eorpach na Réigiún

Coiste Eorpach na Réigiún

Comhlacht comhairleach de chuid an Aontais Eorpaigh atá lonnaithe sa Bhruiséil is ea Coiste na Réigiún, ar a bhfuil ionadaithe, ó gach ceann de na Ballstáit, a toghadh go háitiúil agus go réigiúnach. Is féidir leo a dtuairimí a nochtadh sa Choiste maidir le reachtaíocht an Aontais a mbeidh tionchar díreach aici ar réigiúin agus cathracha.

Chun post a fháil mar oifigeach le Coiste na Réigiún, ní mór duit comórtas oscailte, a eagraíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne do na hinstitiúidí ar fad, a dhéanamh. Fostaíonn an Coiste baill foirne shealadachabaill foirne ar conradh freisin. Féadfaidh fostaithe i gcomhlachtaí áitiúla, réigiúnacha nó náisiúnta, nó in eagraíochtaí idir-rialtasacha iarratas a dhéanamh ar phoist mar shaineolaithe náisiúnta ar iasacht freisin.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Coiste Eorpach na Réigiún
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

An té a dhéanann tréimhse oiliúna i gCoiste na Réigiún bíonn sé i gcroílár gníomhaíochtaí comhthionóil pholaitiúil. Cuireann siad eolas ar chuspóir an Choiste agus bíonn siad ag obair ar son chomhtháthú na hEorpa. Cuirtear gach oiliúnaí chun oibre i roinn ar leith den Choiste. Bíonn cineál na hoibre ag brath ar an aonad ina bhfuil an t-oiliúnaí ag obair. Tá aonaid ann agus is le gnóthaí polaitiúla is mó a phléann siad, aonaid eile is le gnóthaí riaracháin a bhíonn siad ag plé. Go ginearálta, bíonn an obair a thugtar d'oiliúnaithe inchurtha leis an obair a dhéanann oifigigh de ghrád AD5.

Cé atá incháilithe? Céimithe ollscoile ó Bhallstát den Aontas Eorpach, nó ó thír is iarrthóir oifigiúil ar bhallraíocht san Aontas Eorpach, a bhfuil máistreacht acu ar theanga amháin de theangacha oifigiúla an Aontais agus eolas sásúil acu ar an bhFraincis nó ar an Béarla (ceann de theangacha oibre an Aontais).

Fad ama: 5 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,000 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: 16 Eanáir agus 16 Meán Fómhair

Tuilleadh eolais: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Intéirneachtaí d'oifigh rialtais i gCoiste na Réigiún

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Coiste Eorpach na Réigiún
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá na hintéirneachtaí seo ceaptha leas a bhaint as eolas agus taithí geallsealbhóirí chun próisis beartas Choiste na Réigiún a fheabhsú agus, ag an am céanna, eolas/aiseolas praiticiúil a sholáthar ar fheidhmiú Choiste na Réigiún ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach. Tugann obair Choiste na Réigiún léargas ginearálta do na hintéirnigh ar chuspóirí an chomhair agus an chomhtháthaithe Eorpaigh agus tugtar deis acu a bheith ag obair i dtimpeallacht ilchultúrtha ilteangach.

Cé atá incháilithe? Oifigigh ó údaráis áitiúla, réigiúnacha nó náisiúnta i mBallstáit an Aontais Eorpaigh nó i dtír is iarrthóir oifigiúil ar bhallraíocht san Aontas. Gairmithe a bhfuil na cúraimí atá orthu sa phost atá acu faoi láthair inchurtha le cúraimí riarthóra de chuid an Aontais.

Fad ama: 1–4 mhí (is féidir an tréimhse sin a shíneadh chun tréimhse 6 mhí ar a mhéad a dhéanamh di)

Pá: Níl aon phá i gceist. Is í an institiúid a bhfuil an t-oifigeach fostaithe aici a íocann an tuarastal.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Gearrchuairteanna staidéir i gCoiste na Réigiún

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Coiste Eorpach na Réigiún
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Le linn tréimhsí staidéir i gCoiste na Réigiún bíonn an deis ag oiliúnaithe dul i mbun tionscadal ar leith agus ina theannta sin, tugtar léargas uathúil pearsanta dóibh ar fheidhmiú Choiste na Réigiún. Faigheann na hoiliúnaithe taithí phraiticiúil agus eolas ar obair ranna an Choiste ó lá go chéile agus bíonn an deis acu a bheith ag obair i dtimpeallacht ilteangach ilchultúrtha.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach agus de Stát is iarrthóir oifigiúil ar bhallraíocht san Aontas Eorpach, a bhfuil céim bhaitsiléara ar a laghad bainte amach acu.

Fad ama: 1–4 mhí (is féidir an tréimhse sin a shíneadh chun tréimhse 6 mhí ar a mhéad a dhéanamh di ach na hacmhainní a bheith ar fáil chuige sin)

Pá: Níl aon phá i gceist.

Tuilleadh eolais: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx