Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > Europos regionų komitetas

Europos regionų komitetas

Briuselyje įsikūręs Europos regionų komitetas yra ES patariamasis organas, kurį sudaro per vietos ir regioninius rinkimus išrinkti atstovai iš visų ES valstybių narių. Dirbdami Europos regionų komitete jie turi galimybę pasidalyti nuomone apie ES teisės aktus, darančius tiesioginį poveikį regionams ir miestams.

Regionų komitete pareigūnais dirbti pageidaujantys kandidatai turi laimėti atvirą konkursą, kurį tarpinstituciniu lygmeniu rengia Europos personalo atrankos tarnyba. Europos regionų komitetas taip pat įdarbina laikinuosius darbuotojus arba sutartininkus. Vietos, regionų ir nacionalinių įstaigų arba tarpvyriausybinių organizacijų darbuotojai taip pat gali teikti savo kandidatūras į deleguotųjų nacionalinių ekspertų vietas.

Stažuotės

Stažuotės

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: Europos regionų komitetas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Stažuotė Regionų komitete suteikia galimybę pamatyti, kaip dirbama politinėje asamblėjoje. Per ją susipažinsite su Regionų komiteto tikslais ir veikla Europos integracijos srityje. Stažuotojas paskiriamas į kurį nors Regionų komiteto padalinį. Veiklos pobūdis labai priklauso nuo to, kuriame skyriuje stažuojamasi. Vienų skyrių darbas labiau susijęs su politika, kitų – su administravimu. Stažuotojams paprastai skiriamas toks darbas, kokį atlieka žemesnio rango pareigūnai (AD 5 lygio).

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai iš ES valstybių narių arba iš oficialių šalių kandidačių tapti ES narėmis, labai gerai mokantys vieną iš oficialiųjų ES kalbų ir pakankamai gerai mokantys vieną ES institucijų darbo kalbą (prancūzų arba anglų).

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1000 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: vasario 16 d. ir rugsėjo 16 d.

Daugiau informacijos: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Regionų komiteto stažuotės valdžios pareigūnams

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: Europos regionų komitetas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Šių stažuočių tikslas – panaudoti suinteresuotųjų šalių žinias ir patirtį Regionų komiteto politikos procesuose ir perduoti praktinių žinių bei informacijos apie Regionų komiteto veiklą vietos ir regionų lygmens institucijoms. Stažuotojai įgis bendrų žinių apie tai, kaip Regionų komitete padedama siekti Europos bendradarbiavimo ir integracijos tikslų, turės galimybę padirbėti daugiakultūrėje, daugiakalbėje aplinkoje.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių arba oficialių šalių kandidačių tapti ES narėmis vietos, regioninių arba nacionalinių valdžios institucijų pareigūnai. Kandidatai turėtų eiti tokias pareigas, su kuriomis susijusi atsakomybė atitiktų ES institucijų administratoriams tenkančią atsakomybę.

Trukmė: 1–4 mėn. (gali būti pratęsta iki 6 mėn.)

Ar stažuotojams mokama? Ne. Atlyginimą moka siunčiančioji institucija.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Regionų komiteto trumpalaikiai mokomieji apsilankymai

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Institucija/Agentūra: Europos regionų komitetas
Etatų rūšys: Stažuotojas

Regionų komitete stažuotojai gali įgyvendinti konkretų projektą ir kartu įgyti unikalios tiesioginės darbo Regionų komitete patirties. Jie įgyja praktinės patirties ir žinių apie kasdienį Regionų komiteto padalinių darbą, turi progą padirbėti daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje.

Paraiškas teikti gali: ES arba oficialių šalių kandidačių tapti ES narėmis piliečiai, įgiję bent bakalauro laipsnį.

Trukmė: 1–4 mėn. (priklausomai nuo išteklių gali būti pratęsta iki 6 mėnesių)

Ar stažuotojams mokama? Ne

Daugiau informacijos: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx