Europejski Komitet Regionów

Europejski Komitet Regionów, z siedzibą w Brukseli, jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli z wszystkich krajów UE. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

Aby zostać zatrudnionym na stanowisku urzędnika w Komitecie Regionów, trzeba przejść otwarty konkurs zorganizowany dla instytucji europejskich przez Europejski Urząd Doboru Kadr. Europejski Komitet Regionów zatrudnia także pracowników na czas określony i pracowników kontraktowych. Pracownicy organów lokalnych, regionalnych i krajowych lub organizacji międzyrządowych mogą też ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku oddelegowanego eksperta krajowego.

Lokalizacja: 

Staż

Staże

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Europejski Komitet Regionów
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staż w KR-ze daje możliwość pracy w samym sercu dynamicznego zgromadzenia politycznego. Stażyści dowiadują się, jakie są cele KR-u i jakie prowadzi on działania na rzecz integracji europejskiej. Każdy stażysta jest przydzielany do konkretnego departamentu KR-u. Rodzaj wykonywanej pracy zależy w znacznej mierze od działu. Niektóre działy zajmują się głównie polityką, a inne mają charakter bardziej administracyjny. Rodzaj zadań przydzielanych stażystom odpowiada ogólnie zakresowi kompetencji unijnych urzędników o krótkim stażu pracy (grupa zaszeregowania AD5).

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych z państw członkowskich UE lub krajów o oficjalnym statusie państwa kandydującego, którzy biegle władają jednym z języków urzędowych UE oraz posługują się w stopniu zadowalającym jednym z języków roboczych instytucji UE (francuskim lub angielskim).

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 000 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 16 lutego i 16 września

Więcej informacji: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Staże dla urzędników rządowych i samorządowych w Komitecie Regionów

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Europejski Komitet Regionów
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże mają dwojaki cel: skorzystanie przez KR z wiedzy i doświadczenia zainteresowanych stron na potrzeby kształtowania polityki, a jednocześnie przekazanie urzędnikom administracji terytorialnej praktycznych informacji na temat prac KR-u. Stażyści zdobywają ogólną wiedzę o tym, jak dzięki pracom KR-u realizowane są cele europejskiej współpracy i integracji. Mają również możliwość pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym.

Kto może się zgłosić: Urzędnicy administracji lokalnej, regionalnej i centralnej z państw członkowskich UE lub z krajów o oficjalnym statusie państwa kandydującego. Kandydaci powinni pracować zawodowo na stanowisku o zakresie obowiązków odpowiadającym kompetencjom urzędnika UE o profilu ogólnym.

Czas trwania: Od 1 do 4 miesięcy (staż może zostać przedłużony do 6 miesięcy)

Staż płatny: Nie. Stażysta pobiera wynagrodzenie od instytucji, która go wydelegowała.

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Krótkie wizyty studyjne w Komitecie Regionów

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Instytucja/agencja: Europejski Komitet Regionów
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w KR-ze polegają na realizacji konkretnego projektu. Jednocześnie stażyści mają wyjątkową możliwość bezpośredniego zapoznania się z działalnością KR-u. Staż jest okazją do poznania od podszewki pracy poszczególnych departamentów KR-u oraz do zdobycia doświadczenia praktycznego. Stażyści pracują w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku.

Kto może się zgłosić: Obywatele UE lub krajów o oficjalnym statusie państwa kandydującego, którzy uzyskali co najmniej dyplom licencjata.

Czas trwania: Od 1 do 4 miesięcy (w zależności od dostępności zasobów staż może zostać przedłużony do 6 miesięcy)

Staż płatny: Nie

Więcej informacji: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx