Európsky výbor regiónov

Európsky výbor regiónov so sídlom v Bruseli je poradný orgán EÚ, ktorý tvoria zástupcovia všetkých členských štátov EÚ volení na miestnej a regionálnej úrovni. Členstvo vo Výbore regiónov im umožňuje vymieňať si názory na právne predpisy EÚ, ktoré majú priamy vplyv na regióny a mestá.

Na prijatie do zamestnania ako úradník Výboru regiónov musíte úspešne absolvovať výberové konanie, ktoré na medziinštitucionálnej úrovni organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov. Európsky výbor regiónov zamestnáva aj dočasných alebo zmluvných zamestnancov. Zamestnanci miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov alebo medzivládnych organizácií sa taktiež môžu uchádzať o pozície vyslaných národných expertov.

Miesto(-a): 

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky výbor regiónov
Druh zmluvy: Stážisti

Počas stáže vo Výbore regiónov sa ocitnete uprostred dynamického politického diania. Oboznámite sa s cieľmi Výboru regiónov a s jeho prácou v záujme európskej integrácie. Každý stážista, resp. každá stážistka je pridelený(-á) na určitý útvar Výboru regiónov. Typ práce závisí vo veľkej miere od konkrétneho oddelenia. Niektoré oddelenia sú viac politicky orientované, iné majú viac administratívny ráz. Typ pridelenej práce sa vo všeobecnosti rovná práci výkonného úradníka v platovej triede AD5.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl z členskej krajiny EÚ alebo štátu, ktorý je oficiálne kandidátom na pristúpenie, s dôkladnou znalosťou jedného z úradných jazykov EÚ a dostatočnou znalosťou ďalšieho pracovného jazyka EÚ (francúzštiny alebo angličtiny).

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 000 € mesačne

Dátum nástupu: 16. február a 16. september

Ďalšie informácie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Stáže Výboru regiónov pre štátnych úradníkov

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky výbor regiónov
Druh zmluvy: Stážisti

Tieto stáže majú preniesť poznatky a skúsenosti zainteresovaných strán do politických procesov Výboru regiónov a zároveň poskytnúť miestnym a regionálnym orgánom praktické poznatky a spätnú väzbu o činnosti Výboru regiónov. Účastníci stáže získajú všeobecný prehľad o cieľoch európskej kooperácie a integrácie prostredníctvom práce Výboru regiónov a budú mať príležitosť pracovať v multikultúrnom a mnohojazyčnom prostredí.

Kto sa môže prihlásiť: Úradníci miestnych, regionálnych alebo národných orgánov v členských štátoch EÚ alebo v krajine, ktorá je oficiálnym kandidátom na pristúpenie. Uchádzači by mali byť odborníkmi pracujúcimi na mieste s povinnosťami zodpovedajúcimi úrovni administrátora EÚ.

Trvanie: 1 mesiac až 4 mesiace (možnosť predĺženia na 6 mesiacov)

Platená stáž: Nie. Mzdu zabezpečuje vysielajúca inštitúcia.

Dátum nástupu: priebežne

Ďalšie informácie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Krátkodobé študijné pobyty vo Výbore regiónov

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky výbor regiónov
Druh zmluvy: Stážisti

Študijný pobyt vo Výbore regiónov umožní príjemcom ukončiť konkrétny projekt a zároveň získať jedinečné, osobné skúsenosti v oblasti fungovania Výboru regiónov. Stážisti získajú praktické skúsenosti a poznatky o každodennej činnosti jednotlivých oddelení výboru a majú možnosť pracovať v multikultúrnom a mnohojazyčnom prostredí.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci EÚ alebo štátu, ktorý je oficiálne kandidátom na pristúpenie, absolventi aspoň bakalárskeho stupňa štúdia,

Trvanie: 1 mesiac až 4 mesiace (možnosť predĺženia na 6 mesiacov v závislosti od dostupných zdrojov)

Platená stáž: Nie.

Ďalšie informácie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx