Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο Συμβούλιο, το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες, συνεδριάζουν οι υπουργοί όλων των κρατών μελών της ΕΕ για να συζητήσουν, να τροποποιήσουν και να θεσπίσουν νομοθετικές πράξεις και να συντονίσουν πολιτικές. Οι υπουργοί έχουν την εξουσία να δεσμεύουν τις κυβερνήσεις τους  για την ανάληψη των δράσεων που συμφωνήθηκαν στις συνεδριάσεις. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήθως προσλαμβάνει προσωπικό μέσω διοργανικών γενικών διαγωνισμών ή διαδικασιών επιλογής που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Μερικές φορές, το Συμβούλιο της ΕΕ απασχολεί μη μόνιμο προσωπικό, ως συμβασιούχους ή έκτακτους υπαλλήλους. Το ίδιο ισχύει για όλα τα όργανα της ΕΕ.

Πρακτική άσκηση

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, η καθημερινή εργασία ενός ασκουμένου θα είναι σε γενικές γραμμές ισότιμη με αυτή ενός νέου διοικητικού υπαλλήλου στην αρχή της σταδιοδρομίας του, δηλαδή: προετοιμασία συνεδριάσεων και τήρηση πρακτικών, παρακολούθηση συνεδριάσεων του Coreper και των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, έρευνα για συγκεκριμένα θέματα, μετάφραση κειμένων, συγκέντρωση τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων. Επίσης, οι ασκούμενοι θα καλούνται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις και διαλέξεις σε άλλα όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι χωρών της ΕΕ οι οποίοι, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο μέρος των πανεπιστημιακών τους σπουδών και διαθέτουν πιστοποιητικό απόκτησης πτυχίου ή ισοδύναμο τίτλο.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 1.220,78 ευρώ μηνιαίως, επιστροφή εξόδων ταξιδιού και εκπτωτική κάρτα του εστιατορίου της ΓΓΣ.

Ημερομηνίες έναρξης:

  • 1η Φεβρουαρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Αύγουστο/Σεπτέμβριο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).
  • 1η Σεπτεμβρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Φεβρουάριο/Μάρτιο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υποχρεωτική μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, η καθημερινή εργασία ενός ασκουμένου θα είναι σε γενικές γραμμές ισότιμη με αυτή των νέων διοικητικών υπαλλήλων στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, όπως: προετοιμασία συνεδριάσεων και τήρηση πρακτικών, παρακολούθηση συνεδριάσεων του Coreper και των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, έρευνα για συγκεκριμένα θέματα, μετάφραση κειμένων, συγκέντρωση τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων. Επίσης, θα καλούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις και διαλέξεις σε άλλα όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης προορίζονται για φοιτητές πανεπιστημίου στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο έτος σπουδών τους, οι οποίοι είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ και οφείλουν να ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση ως μέρος των σπουδών τους.

Διάρκεια: 2 έως 5 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Όχι. Επιστροφή εξόδων ταξιδιού. Εκπτωτική κάρτα του εστιατορίου της ΓΓΣ. Ασφάλεια υγείας/ατυχήματος.

Ημερομηνίες έναρξης:

  • 1η Φεβρουαρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).
  • 1η Σεπτεμβρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Φεβρουάριο/Μάρτιο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρόγραμμα θετικής δράσης για ασκούμενους με αναπηρία

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

 

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, η καθημερινή εργασία ενός ασκουμένου θα είναι σε γενικές γραμμές ισότιμη με αυτή ενός νέου διοικητικού υπαλλήλου στην αρχή της σταδιοδρομίας του, δηλαδή: προετοιμασία συνεδριάσεων και τήρηση πρακτικών, παρακολούθηση συνεδριάσεων του Coreper και των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, έρευνα για συγκεκριμένα θέματα, μετάφραση κειμένων, συγκέντρωση τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων. Επίσης, οι ασκούμενοι θα καλούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις και διαλέξεις σε άλλα όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης προορίζονται αποκλειστικά για αποφοίτους και τριτοετείς, τεταρτοετείς ή πεμπτοετείς φοιτητές πανεπιστημίου, που έχουν ιθαγένεια χώρας της ΕΕ και αναγνωρισμένη αναπηρία.

Διάρκεια: 5 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 1.220,78 ευρώ μηνιαίως, επιστροφή εξόδων ταξιδιού και εκπτωτική κάρτα του εστιατορίου της ΓΓΣ. Κατόπιν υποβολής κατάλληλης αιτιολόγησης, οι ασκούμενοι με αναπηρία μπορούν να λάβουν συμπληρωματικό ποσό έως το ήμισυ της υποτροφίας πρακτικής άσκησης.

Ημερομηνίες έναρξης:

  • 1η Φεβρουαρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).
  • 1η Σεπτεμβρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Φεβρουάριο/Μάρτιο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/