Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (CEDEFOP) Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

(CEDEFOP) Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αποστολή του Cedefop είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και η παροχή των αναγκαίων δεδομένων για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).

Πρακτική άσκηση

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Τόπος/οι:: Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Μέσω της πρακτικής άσκησης στο CEDEFOP, πτυχιούχοι πανεπιστημίου και μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά πώς λειτουργεί το CEDEFOP και, γενικότερα, τα όργανα της ΕΕ. Επιπλέον, οι ασκούμενοι κατανοούν καλύτερα τους σκοπούς και τους στόχους των διαδικασιών και των πολιτικών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας (πανεπιστημιακής) εκπαίδευσης και έχουν λάβει πλήρες πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο.

Διάρκεια: 9 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 919,4 ευρώ για ασκουμένους από το εξωτερικό, καθώς και για ασκουμένους από την Ελλάδα που αναγκάζονται να μετακομίσουν στη Θεσσαλονίκη για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, και 689,5 ευρώ τον μήνα για ασκουμένους που ζουν στη Θεσσαλονίκη.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships