Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EASA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

(EASA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Στόχος του EASA είναι να διασφαλίσει το υψηλότερο κοινό επίπεδο  ασφάλειας των αερομεταφορών για τους πολίτες της ΕΕ και το υψηλότερο κοινό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Διευκολύνει επίσης την εσωτερική ενιαία αγορά αερομεταφορών.

Τόπος/οι:: 

Πρακτική άσκηση

(EASA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Τόπος/οι:: Cologne (Germany)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο οργανισμός προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων σε νέους πτυχιούχους και φοιτητές. Οι ευκαιρίες αυτές έχουν ως στόχο την κατανόηση της λειτουργίας και του ρόλου του οργανισμού στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών του EASA ή χώρας που έχει την ιδιότητα του παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο του EASA, των οποίων οι σπουδές είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του οργανισμού

Διάρκεια: 12 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st…