Αρχική σελίδα > Job opportunities > Institutions and agencies > (EASA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

(EASA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Στόχος του EASA είναι να διασφαλίσει το υψηλότερο κοινό επίπεδο  ασφάλειας των αερομεταφορών για τους πολίτες της ΕΕ και το υψηλότερο κοινό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Διευκολύνει επίσης την εσωτερική ενιαία αγορά αερομεταφορών.

Τόπος/οι::