Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ЕБО) Европейски банков орган

(ЕБО) Европейски банков орган

Европейският банков орган (ЕБО) е независим орган на ЕС, чиято работа е насочена към гарантиране на ефективно и последователно пруденциално регулиране и надзор в европейския банков сектор.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове (административни профили)

Местоположение (-я): Париж (Франция)
Институция/агенция: (ЕБО) Европейски банков орган
Вид на договора: Стажант


Европейският банков орган (ЕБО) организира покана за изразяване на интерес за различни възможности за стаж. Целта на програмата за стажове е да се предостави на наскоро дипломиралите се висшисти уникална възможност да се запознаят от първа ръка с работата и целите на ЕБО, както и с целите на финансовото регулиране и надзор като цяло.

Кой може да кандидатства: наскоро дипломирали се висшисти

Продължителност: 6 месеца с възможност за удължаване с още 6 месеца (максимум общо 12 месеца)

Платени: в съответствие с решението на ЕБО за стажовете (достъпно е на уебсайта на органа)

Начални дати: различни

За повече информация: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Стажове (технически профили)

Местоположение (-я): Париж (Франция)
Институция/агенция: (ЕБО) Европейски банков орган
Вид на договора: Стажант


Европейският банков орган (ЕБО) организира покана за изразяване на интерес за различни стажове с технически профил в:

  1. отдел „Икономически анализ и статистика“ (EAS);
  2. отдел „Пруденциално регулиране и надзорна политика“ (PRSP) и звено „Координация на политиките“ (PAC);
  3. отдел „Банкови пазари, иновации и потребители“ (BMIC);
  4. правния отдел.

Целта на стажантската програма е да предостави на наскоро дипломирали се висшисти възможност да придобият уникален и непосредствен опит по отношение на ежедневната работа на ЕБО и разбиране за целите и задачите на финансовото регулиране.

Кой може да кандидатства: наскоро дипломирали се висшисти

Продължителност: 6 месеца с възможност за удължаване с още 6 месеца (не повече от общо 12 месеца)

Заплащане: в съответствие с решението на ЕБО относно стажовете (достъпно на уебсайта на ЕБО)

Начални дати: различни

За повече информация: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships