Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ЕБО) Европейски банков орган

(ЕБО) Европейски банков орган

Европейският банков орган (ЕБО) е независим орган на ЕС, чиято работа е насочена към гарантиране на ефективно и последователно пруденциално регулиране и надзор в европейския банков сектор.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Местоположение (-я): Paris (France)
Институция/агенция: (ЕБО) Европейски банков орган
Вид на договора: Стажант
За повече информация: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships