Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EIGE) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

(EIGE) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ιδρύθηκε για να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων, ιδίως μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές. Στοχεύει επίσης στην καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σε θέματα ισότητας των φύλων.

Τόπος/οι:: 

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Vilnius (Lithuania)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι κυρίως να αποκομίσουν οι ασκούμενοι εμπειρία σε σημαντικούς τομείς εργασίας του Ινστιτούτου, να διευρύνουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απόκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή της εργασίας τους, να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σχετικά με το έργο των οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, καθώς και επαγγελματική εμπειρία στο περιβάλλον ενός οργανισμού της ΕΕ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας ΕΖΕΣ ή χώρας του ΜΠΒ

Διάρκεια: Έως 6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι Περίπου 750 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment