Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EIGE) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

(EIGE) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť bol zriadený na to, aby prispieval k rovnosti žien a mužov a posilňoval ju vrátane zohľadnenia rovnosti žien a mužov vo všetkých politikách Únie a z nich vyplývajúcich vnútroštátnych politík, aby presadzoval boj proti diskriminácii medzi mužmi a ženami a zvyšoval informovanosť občanov EÚ o rovnosti žien a mužov.

Miesto(-a): 

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Vilnius, Litva
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží v zásade je: poskytnúť skúsenosti z odbornej prípravy na pracovisku v hlavných oblastiach činnosti inštitútu, prehĺbiť a uplatniť poznatky získané počas štúdia alebo pracovného života, poskytnúť praktické poznatky o práci agentúr a inštitúcií EÚ a umožniť stážistom získať pracovné skúsenosti v agentúre EÚ.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ alebo krajiny EZVO, prípadne krajiny spĺňajúcej kritériá nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Trvanie: do 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 750 EUR mesačne

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment