Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (FRONTEX) Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ārējām robežām

(FRONTEX) Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ārējām robežām

Frontex atbalsta, koordinē un attīsta Eiropas robežu pārvaldību saskaņā ar Eiropas Pamattiesību hartu, piemērojot integrētas robežu pārvaldības principu.

Vieta(-as): 

Prakse

FRONTEX

Vieta(-as): Warsaw (Poland)
Līguma veids: Stažieri

Frontex mudina pieteikties ļoti motivētas personas ar dažādu izglītību un darba pieredzi, kuras atbilstoši savām prasmēm un interesēm vēlas sekmēt aģentūras darbu. Frontex stažēšanās programma piedāvā stažieriem iegūt praktisku profesionālo pieredzi, ko sniedz sadarbība ES ārējo robežu jomā, padziļināt zināšanas par Eiropas Savienību, tās iestādēm un darbībām un likt lietā zināšanas, kas iegūtas studiju laikā vai profesionālajā dzīvē.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu vai Šengenas asociēto valstu pilsoņi, kas ir pabeiguši augstskolas studiju pirmo ciklu (universitātes vai līdzvērtīga izglītība vai studijas tiesībaizsardzības jomā) un saņēmuši augstskolas vai līdzvērtīgu diplomu (vismaz trīs gadus ilgas augstākās izglītības diploms) jomā, kas ir saistīta ar Frontex uzdevumiem.

Ilgums: 3–12 mēneši

Apmaksa: jā. Apmēram 720 eiro mēnesī.

Sākuma datums: mainīgs