Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/12/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 36

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 24​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/12/2017 - 12:31
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20