Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Δημιουργία μοντέλων πολιτικής

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 20/06/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 30

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 46​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/06/2019 - 17:31
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/08/2019 - 18:51