Členovia výberovej komisie - Odborníci na právny výskum – Právnici – Cyperské právo (CY)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Wolfgang Rosch

Zastupujúci predseda

Olsson Jerker

Členovia

Panagiotis Paraskevas

Elisabeta Gheorghiu

Nele Hoekx

Zastupujúci členovia

Skinner Tom

Uta Biskup

Dátum publikovania : 07/08/2019 - 16:34
Dátum aktualizácie : 17/09/2020 - 15:45