Členovia výberovej komisie - Odborníci na právny výskum – Právnici – Maďarské právo (HU)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Pedro Cabral

Zastupujúci predseda

Mónika Szabó

Členovia

Zsófia Asztalos

Emese  Boros Peklár

Peter Ötvös

Zastupujúci členovia

Angela Juhasz-Toth

Hajnal Balogh

Dátum publikovania : 07/08/2019 - 16:39
Dátum aktualizácie : 07/08/2019 - 16:48