Členovia výberovej komisie - Odborníci na právny výskum – Právnici – Talianske právo (IT)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Celestina Iannone

Zastupujúci predseda

Erwin Beysen

Členovia

Monica Casula

Maria Lucia Peluso

Fabio Pappalardo

Zastupujúci členovia

Liina Teras

Gianfranco Gori

Dátum publikovania : 07/08/2019 - 16:41
Dátum aktualizácie : 07/08/2019 - 16:48