Členovia výberovej komisie - Odborníci na právny výskum – Právnici – Lotyšské právo (LV)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Erwin Beysen

Zastupujúci predseda

Liina Teras

Členovia

Aleksandrs Gemke

Iveta Strazdina

Lolita Kronberga

Zastupujúci členovia

Nele Hoekx

Inese Viškere

Dátum publikovania : 07/08/2019 - 16:42
Dátum aktualizácie : 17/09/2020 - 15:53