Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση/εκτίμηση του αντικτύπου της πολιτικής

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 09/09/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 73

Ελάχιστη βαθμολογία: 45​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 26/09/2019 - 15:54
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/10/2019 - 17:31