Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Ανάπτυξη εφαρμογών διαστήματος, τηλεπικοινωνιών και τηλεπισκόπησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 02/10/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 33

Ελάχιστη βαθμολογία: 41​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 24/03/2020 - 11:08
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 24/03/2020 - 11:09