Стажове

Type of contract: 

Службата на европейския омбудсман предлага стажове за висшисти, които се интересуват от публичната администрация на Европейския съюз, и по-специално от нейната връзка с гражданите.

Целта на стажовете е наскоро дипломиралите се висшисти да придобият практически опит във връзка с работата на европейския омбудсман и да им се даде възможност да задълбочат и развият знанията и уменията, придобити по време на тяхното следване. Задачите на стажантите, в зависимост от направлението на даден стаж, ще включват оказване на помощ при проверките на жалби, помощ в областта на медиите и комуникациите, работа по проекти в областта на ИТ или по проучвания, свързани с дейността на омбудсмана. Стажантите работят под прекия контрол на длъжностно лице или друг представител на службата на европейския омбудсман — обикновено ръководител на отдел или заемащ еквивалентна длъжност.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС или от страни кандидатки за присъединяване към Съюза, които имат диплома за завършено образование с продължителност поне 3 години в една от областите, посочени в обявлението за стажа.

Продължителност: максимум 1 година (в зависимост от резултатите).

Платен: Да. Около 1300 евро месечно в Брюксел и около 1600 евро месечно в Страсбург.

Начални дати: 1 януари и 1 септември.