Стажове

Type of contract: 

Чрез стажовете в Комитета на регионите ще усетите отблизо динамиката на една политическа асамблея. Ще се запознаете с целите на Комитета на регионите и неговата работа в областта на европейската интеграция. Всеки стажант се изпраща в отделна служба на Комитета на регионите. Естеството на работата зависи до голяма степен от отдела. Някои отдели са по-силно ориентирани към политиката, а други — към административната работа. По принцип задачите, които се възлагат на стажантите, са еквивалентни на задачите, изпълнявани от по-младшите длъжностни лица (степен AD5).

Кой може да кандидатства: Висшисти от държава от ЕС или от страна, която е официален кандидат за присъединяване. Те трябва да владеят отлично един официален език на ЕС и един от работните езици на Съюза (френски или английски) на задоволително равнище.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. Около 1000 евро на месец.

Начални дати: 16 февруари и 16 септември