Стажове

Open for application: 
08/07/2019
Application closes / deadline: 
20/08/2019 - 12:00(брюкселско време)
Type of contract: 

Основната цел на стажовете е да: предоставят опит и обучение на работното място в ключови области от работата на Института; разширяват и помагат за прилагане на знанията, придобити по време на следването или професионалния живот; предоставят практически познания за агенциите и институциите на ЕС; дадат възможност на стажантите да придобият професионален опит в агенция на ЕС.

Кой може да кандидатства: Висшисти, които са граждани на държава от ЕС или от ЕАСТ, или държава, отговаряща на условията за предприсъединителна помощ.

Продължителност: до 6 месеца

Заплащане: Да. Около 750 евро на месец.

Начални дати: Текущи