FRONTEX

Type of contract: 

Frontex приветства кандидатури от силно мотивирани кандидати с различни образователни и професионални квалификации, които да допринесат за работата на агенцията в зависимост от техните експертни познания и интереси. Стажантската програма на Frontex предоставя възможност за натрупване на практически трудов опит в сферата на сътрудничеството, свързано с външните граници на Европейския съюз, придобиване на познания за Европейския съюз, неговите институции и дейности и за практическо приложение на знанията, придобити по време на следването или трудовата дейност на кандидатите.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от Европейския съюз или на асоциираните към Шенген държави, които са завършили първия цикъл на образование и са получили образователно-квалификационна степен или неин еквивалент ( поне 3 години на обучение — най-малко степен „бакалавър“ или еквивалентна на нея) от висше учебно заведение (университетско или равностойно на него образование или обучение в областта на правоприлагането) в област от значение за дейностите на Frontex.

Продължителност: 3 — 12 месеца

Заплащане: Да. Около 720 евро на месец.

Начални дати: Текущо