Стажове

Open for application: 
03/08/2021
Application closes / deadline: 
07/09/2021 - 12:00(брюкселско време)
Type of contract: 

Стажовете в EU-OSHA имат за цел стажантите да се запознаят с целите и дейностите на агенцията, да придобият практически опит и знания за ежедневната работа на EU-OSHA и да работят в многообразна, мултикултурна и многоезична среда, което допринася за развитието на взаимно разбирателство, доверие и толерантност.

Кой може да кандидатства: лица с висше образование, които са граждани на държави от ЕС или Исландия, Норвегия и Лихтенщайн (страни по Споразумението за ЕИП). Кандидатите трябва да владеят отлично два от официалните езици на Европейския съюз.

Продължителност: 6 месеца (възможност за удължаване с още шест месеца).

Заплащане: Да. Около 1 190 евро на месец.

Начални дати: 1 септември.