Header

Студенти — висшисти

Какви възможности има за мен?

На младите студенти или наскоро завършилите висшисти, които искат да придобият професионален опит в институциите на ЕС, се предлагат множество възможности. В зависимост от етапа на обучението си, можете да станете студентски посланик на EU Careers или да кандидатствате за стаж или постоянна длъжност в европейските институции.

Студентски посланици на EU Careers

Ако сте студент и имате желание да популяризирате във вашия университет възможностите за работа, предлагани от институциите на ЕС, защо не кандидатствате да станете студентски посланик на EU Careers? Ще можете:

 • да научите повече за възможностите за работа в европейските институции и да ги популяризирате сред своите състуденти,
 • да изградите отлична мрежа от контакти в цяла Европа,
 • да придобиете професионален опит по време на следването си,
 • да развиете различни умения – за говорене пред публика, в областта на маркетинга и човешките ресурси,
 • да получите пълно въвеждащо обучение, както и персонални напътствия през цялото време, докато сте посланик,
 • да добавите ценен опит към вашата автобиография.

Какво очакваме от вас?

Търсим мотивирани, комуникативни и ентусиазирани хора, които да популяризират в своя университет възможностите за работа, предлагани от институциите на ЕС.
Като атрактивен работодател на висококвалифицирани висшисти, ние търсим посланици в някои от най-добрите университети в Европа. Схемата за посланици на EU Careers е част от успешна инициатива и включва намирането на новаторски начини за популяризиране на чудесните възможности, които предлагаме, например чрез:

 • участие в панаири на кариерата или изнасяне на презентации пред ваши състуденти,
 • изграждане на университетски мрежи и предоставяне на информация,
 • активно присъствие в интернет и социалните медии,
 • отговаряне на въпроси за работата в европейските институции.

Разбира се, за вас също има много ползи!
Първо, всички наши посланици преминават цялостно обучение, което ще ги подготви напълно за изпълнението на функциите им. Ще имате възможност да развиете уменията, които са ви необходими, за да бъдете успешен посланик, и ще получите подкрепа и множество идеи от нас как да започнете.
Второ, при изключително високата конкуренция между висшистите на трудовия пазар можете наистина да изпъкнете благодарение на работа, включваща подобна отговорност. Освен усъвършенстването на вашите комуникационни и презентационни умения, придобитият международен опит ще направи автобиографията ви още по-интересна за бъдещите работодатели.
Практически подробности
Ние – Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) – отговаряме за подбора на служители от името на всички европейски институции и агенции, сред които са Европейската комисия, Парламентът и Съветът. Можете да научите повече за нас на страницата За EPSO.

Описание на функциите

 • Лице за контакт със студентите, които се интересуват от кариера в ЕС
 • Проучване на целеви групи и осъществяване на връзка с университетските медии
 • Създаване на списъци с адреси за кореспонденция и разпространение на информация за възможностите за работа в ЕС по подходящи канали
 • Изнасяне на презентации, участие в университетските панаири на кариерата и намиране на интересни лектори
 • Извършване на месечни задачи и редовно докладване за вашите дейности
 • Поддържане и редовно наблюдение на специална Facebook страница/ присъствие в интернет

Каква е ползата за вас?

 • Подробно въвеждане в работата и персонални напътствия през цялото време
 • Отговорна работа, която ще изглежда много добре във вашата автобиография
 • Придобиване на нови умения, които се ценят високо от работодателите
 • Чудесен професионален опит в областта на маркетинга, рекламата, човешките ресурси и комуникациите
 • Възможност за изграждане на контакти със студенти от цяла Европа
 • Контакти с високопоставени служители на ЕС
 • Препоръчително писмо въз основа на вашите резултати

Какви хора търсим?

Търсим мотивирани посланици, които искат да популяризират ползите от работата за ЕС.
Трябва да притежавате следните умения:

 • отлични умения за комуникация
 • умения за създаване и поддържане на контакти
 • желание за споделяне и учене
 • способност за адаптиране
 • добри организационни умения
 • способност за осигуряване на качество и постигане на резултати
 • новаторски и творчески подход
 • издръжливост

Минимални изисквания

Да отделяте поне два часа на седмица за вашите функции като посланик.
Да организирате или да участвате в поне една проява или презентация, посветена на възможностите за работа в европейските институции.
Да комуникирате редовно с вашия координатор от EU Careers.
Да участвате във всички обучения (онлайн).
Да водите дневник за дейностите си и да докладвате редовно.
Извън тези минимални изисквания от вас зависи как ще съчетаете различните дейности със следването си и как ще популяризирате работата за ЕС сред своите състуденти. Търсим посланици, които са креативни, и могат да измислят нови начини за популяризиране на работата в институциите на ЕС!

Допустимост

Вие трябва:

 • да можете да участвате в нашето задължително обучение през септември 2017 г.
 • да сте записан и да посещавате редовно университета по време на работата си като посланик (септември 2017 г. – септември 2018 г.)
 • да сте гражданин на ЕС
 • да владеете свободно един от езиците в страната, в която учите.

Как се кандидатства?

Процедурата за подбор за 2017/18 г. приключи.

Списък на университетите, в които ще работим с посланици на EU Careers

Моля, вижте информацията на този уебсайт от февруари 2018 г. нататък за подробности относно кандидатурите за академичната 2018/2019 г.

За контакти

Ако желаете да научите повече за този проект, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Стаж

Ако искате да получите добра представа за работата в институциите на ЕС, защо не кандидатствате за стаж?

Европейска комисия

Програмата за стажове в Европейската комисия е отворена за висшисти от цял свят.

Стажовете се провеждат в широк кръг от области и предлагат отлична възможност да се запознаете отблизо с работата на ЕС. Съдържанието на работата зависи до голяма степен от ведомството, в което се провежда стажът. Предлагат се възможности в областта на конкурентното право, човешките ресурси, политиката за околната среда, комуникациите и много други. Продължителността на повечето стажове е 5 месеца, но тя може да бъде различна в зависимост от това в коя институция или агенция работите.

Какво ще работя?

Стажантите получават същите видове задачи като новоназначените служители, завършили висше образование. На практика това може да означава организиране на работни групи и заседания, събиране на информация и документация, изготвяне на доклади и отговаряне на запитвания, както и участие в заседания на отдели и други прояви. Ще има и задачи, които са специфични за съответното ведомство – юристите в Комисията ще вършат по-различни неща в сравнение с икономистите в Сметната палата или служителите с общ профил в Парламента.

Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват всички завършили висше образование, които са получили дипломата си (обикновено, ако дипломата още не е получена, може да се представи академична справка). За разлика от постоянните длъжности, за стажовете не е задължително кандидатът да е гражданин на ЕС (малък брой места са запазени за граждани на страни извън ЕС), но обикновено се изискват познания по два езика на ЕС. Трудовият опит и магистърска или докторска степен са предимство, но обикновено не са задължителни.

Ще получавам ли заплащане?

Повечето стажанти получават заплащане от около 1100 евро на месец и пътните им разноски се възстановяват.

Къде ще работя?

Подобно на повечето работни места в европейските институции, по-голямата част от стажовете са в Брюксел или Люксембург.

Как да кандидатствам?

Процедурите за подбор на стажанти се извършват от отделните институции и агенции на ЕС. За повече информация вижте нашия Кратък наръчник за стажовете в ЕС. Обикновено кандидатурите се подават онлайн, но понякога се изискват хартиени копия на формуляра за кандидатстване. В повечето случаи кандидатурите се приемат около 4 до 9 месеца преди началото на стажа и трябва бъдат подадени в срок.

Наскоро завършили висшисти

Ако неотдавна сте завършили висше образование, можете да кандидатствате за позиция в т. нар. функционална група „администратор“, за да станете длъжностно лице. Възможно е още на ранен етап от кариерата си да имате важна роля в дейностите на ЕС, съпроводена със значителна отговорност.

 

Процедурите за подбор на длъжностни лица в европейските институции се организират под формата на конкурси на общо основание. Най-подходящият за всички висшисти конкурс се организира всяка пролет, обикновено като конкурс за служители с общ профил, при който не се изисква образование в конкретна област. Конкурсите на общо основание включват тестове и упражнения, чрез които се оценяват вашите професионални умения и редица основни компетенции. С оглед на големия брой кандидати, това е най-справедливата и най-прозрачна процедура за подбор.

 

Обявленията за конкурси се публикуват на страницата Работни места. Те съдържат всички подробности за профила, критериите за допустимост и процедурата за подбор. Форматът на конкурсите зависи от търсения профил.

 

Обикновено конкурсите за висшисти включват следните етапи:

 

1. Прочетете обявлението за конкурса за профила, от който се интересувате, и се уверете, че отговаряте на критериите за допустимост.

2. Попълнете тестовете за самооценка и онлайн кандидатурата си, след като влезете в системата.

3. Ако кандидатурата ви е валидна, ще ви изпратим покана да се явите на набор от тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър.

4. Ако сте сред кандидатите с най-много точки на тези тестове, ще ви поканим да се явите на упражнението „e-tray“ (организация на текущата работа) – междинен тест на компютър.

5. Ако отговаряте на критериите за допустимост и имате един от най-високите резултати на теста „e-tray“, ще ви поканим в център за оценяване в Брюксел.

Този етап включва серия от упражнения за оценка на вашата пригодност за профила. Всички кандидати се оценяват по обективен и стандартен начин от няколко оценители и в съответствие с ясно дефинирани компетенции. Можете да получите средства за покриване на част от пътните си разноски.

6. Успешните кандидати се вписват в база данни – списък на издържалите конкурс – от която различните институции на ЕС наемат служители. Ако дадена институция проявява интерес към вашия профил, тя ще се свърже директно с вас.

 

Регистрацията за конкурси започва по едно и също време всяка година (това е т. нар. цикъл), през пролетта – за всички висшисти, а през лятото – за писмени преводачи. Възможно е през различните години да търсим служители с различни профили (напр. в областта на правото, одита и т.н.), както и писмени преводачи с различни езици. Другите процедури за подбор, например за специалисти или асистенти, стартират в периода между циклите.

 

В нашата процедура за подбор акцентът е върху вашите професионални умения и следните общи компетенции:

 • анализ и разрешаване на проблеми
 • комуникация
 • постигане на качество и резултати
 • учене и развитие
 • определяне на приоритети и организиране
 • издръжливост
 • работа с други хора
 • лидерство (само за висшистите)

Проверете дали имате нужните качества, за да допринесете за изграждането на Европа, като попълните нашите примерни тестове.

 

Отговаряте ли на основните условия за участие в процедура за подбор на висшисти?

 • Вие сте гражданин на ЕС.
 • Владеете свободно един от официалните езици на ЕС и имате отлични познания по втори език (за лингвистичен профил трябва да владеете 3 езика на ЕС).
 • Завършили сте или ще завършите висше образование (поне бакалавър) до 31 юли.