Header

Opiskelijat ja vastavalmistuneet

Harjoittelu- ja työmahdollisuudet

EU:n toimielimissä on tarjolla monia mahdollisuuksia opiskelijoille ja vastavalmistuneille, jotka haluavat kokemusta EU-tehtävistä. Opintojesi vaiheesta riippuen voit hakea esimerkiksi opiskelijalähettilään tehtäviin, harjoitteluun tai vakinaiseksi virkamieheksi.

EU Careers -opiskelijalähettiläät

Kiinnostaisiko sinua jakaa tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista omassa oppilaitoksessasi? Hae EU Careers -opiskelijalähettilääksi! Opiskelijalähettiläänä voit

 

 • perehtyä EU-elinten työmahdollisuuksiin ja kertoa niistä muille opiskelijoille
 • päästä osaksi hyödyllistä Euroopan laajuista kontaktiverkostoa
 • saada työkokemusta opiskelujen yhteydessä
 • kehittää taitojasi esiintyjänä, markkinoijana ja työssä ihmisten kanssa
 • saada täyden koulutuksen tehtäviisi ja jatkuvaa tukea työssäsi
 • saada arvokkaan lisän ansioluetteloosi.

 

Opiskelijalähettilään toimenkuva

Opiskelijalähettilään tehtäviin haetaan motivoituneita, aktiivisia nuoria, jotka haluavat jakaa tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista omassa korkeakoulussaan.

EU:n toimielimet ovat arvostettuja ja haluttuja työpaikkoja vastavalmistuneiden keskuudessa. Opiskelijalähettiläiden avulla haluamme levittää korkeakouluissa tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista. Opiskelijalähettiläät ovat osa jo vakiintunutta hanketta, ja heidän tehtävänään on tiedottaa EU-työmahdollisuuksista erilaisin innovatiivisin keinoin, joita ovat esimerkiksi

 

 • työpaikkamessuille osallistuminen ja esittelytilaisuuksien pitäminen muille opiskelijoille
 • korkeakoulujen välisten verkostojen kehittäminen ja tiedonvälitys
 • aktiivinen esilläolo sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa
 • EU-uramahdollisuuksin liittyviin kysymyksiin vastaaminen.

Opiskelijalähettilääksi ryhtyvä saa tehtävästään paljon hyötyä itsekin.

Kaikki lähettiläät saavat ensinnäkin kattavan perehdytyksen, joka antaa heille täydet valmiudet tehtäviinsä. Koulutuksessa kehitetään tehtävässä tarvittavia taitoja sekä tarjotaan tukea ja ideoita alkuun pääsemiseen.

Työkokemus lähettilään vastuullisista tehtävistä on merkittävä etu työmarkkinoilla, joilla vastavalmistuneet joutuvat kilpailemaan työpaikoista. Opiskelijalähettiläs voi tehtävässään kehittää viestintä- ja esiintymistaitojaan ja saada kansainvälistä kokemusta, joka on hyödyllinen lisä ansioluetteloon ja parantaa hänen työnsaantimahdollisuuksiaan tulevaisuudessa.

Rekrytointi:

Opiskelijalähettiläiden rekrytointia hoitaa EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO, joka vastaa henkilöstön valinnasta kaikkien EU:n toimielinten ja virastojen puolesta. Tärkeimmät toimielimet ovat Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto. Lisätietoa: eu-careers.eu.

 

Tehtävät

 • Toimii EU-uramahdollisuuksista kiinnostuneiden opiskelijoiden yhteyspisteenä
 • Tekee tutkimusta kohderyhmistä ja pitää yhteyttä korkeakoulujen tiedonvälityskanaviin
 • Kokoaa postituslistoja ja jakaa tietoa EU:n työmahdollisuuksista soveltuvien tiedotuskanavien kautta
 • Pitää esittelyitä, osallistuu korkeakoulujen työpaikkamessuille ja etsii tilaisuuksiin kiinnostavia puhujia
 • Suorittaa kuukausittain tietyt tehtävät ja raportoi säännöllisesti toiminnastaan
 • Ylläpitää ja seuraa Facebook-sivua tai muita verkkosivuja

Edut

 • Kattava perehdytys tehtäviin ja jatkuva täydennyskoulutus
 • Vastuullinen tehtävä, joka on merkittävä lisä ansioluetteloon
 • Uudet taidot, joita työnantajat arvostavat
 • Työkokemusta markkinointi-, mainonta-, suhdetoiminta- ja viestintäalalta
 • Mahdollisuus verkostoitua eri EU-maiden opiskelijoiden kanssa
 • Yhteydet EU-virkamiehiin
 • Työpanoksen erittelevä työtodistus.

Soveltuvat hakijat

Opiskelijalähettilään tehtäviin haetaan motivoituneita opiskelijoita, jotka haluavat jakaa tietoa EU:n työmahdollisuuksista.

Hakijoilta edellytetään

 • erinomaisia viestintätaitoja
 • verkostoitumistaitoja
 • halua oppia uutta ja jakaa tietojaan
 • mukautumiskykyä
 • hyviä organisointitaitoja
 • tuloksellisuutta ja laatutietoisuutta
 • innovatiivisuutta ja luovuutta
 • paineensietokykyä.

Vähimmäisvaatimukset

Opiskelijalähettilään on käytettävä tehtäviinsä vähintään kaksi tuntia viikossa.

Hänen on järjestettävä vähintään yksi tapahtuma tai esittely EU:n työmahdollisuuksista tai osallistuttava sellaiseen.

Hänen on pidettävä säännöllisesti yhteyttä koordinaattoriinsa.

Hänen on osallistuttava kaikkeen tarjottavaan koulutukseen (verkossa).

Hänen on pidettävä kirjaa toiminnastaan ja raportoitava siitä säännöllisesti.

Näiden vähimmäisvaatimusten lisäksi opiskelijalähettiläs voi varsin vapaasti päättää, miten paljon työtä hän pystyy opintojensa ohessa tekemään ja millä tavoin hän tiedottaa muille opiskelijoille EU-työmahdollisuuksista. Haemme lähettiläitä, jotka osaavat luovasti ja innovatiivisesti levittää tietoa työskentelystä EU:n palveluksessa.

Kelpoisuusehdot

Hakijan on

 

 • voitava osallistua syyskuussa 2017 järjestettävälle pakolliselle kurssille
 • oltava kirjoilla oppilaitoksessaan koko sen ajan, jona hän hoitaa tehtäväänsä (syyskuu 2017 – syyskuu 2018)
 • oltava EU-kansalainen
 • osattava sujuvasti opiskelumaansa kieltä (vähintään yhtä maan kielistä).

 

Hakumenettely

Seuraava EU Careers -opiskelijalähettiläiden hakukierros käynnistyy maaliskuussa 2017. Hakuilmoitus ja -lomake julkaistaan tällä sivustolla.

Työharjoittelu

Jos haluat kokeilla, millaista on työskennellä EU-tehtävissä, hae harjoittelupaikkaa EU-toimielimestä.

Euroopan komissio

Euroopan komission harjoitteluohjelmaan hakevilta edellytetään korkeakoulututkintoa. Hakijan kansalaisuudella ei ole väliä.

Työharjoittelua on mahdollista suorittaa monilla eri aloilla ja siten tutustua EU:n toimintaan sisältäpäin. Työn sisältö riippuu harjoittelijan työllistävästä yksiköstä. Mahdollisia aloja ovat esimerkiksi kilpailulainsäädäntö, henkilöstöhallinto, ympäristöpolitiikka ja viestintä. Harjoittelujaksojen kesto vaihtelee eri elimissä, mutta useimmiten harjoittelu kestää noin viisi kuukautta.

Mitä työtä harjoittelija tekee?

Harjoittelijat tekevät samankaltaisia töitä kuin vastapalkatut virkamiehet. Käytännössä se voi tarkoittaa työryhmätapaamisten tai kokousten valmistelua, tiedonkeruuta ja dokumentointia, raporttien valmistelua ja kysymyksiin vastaamista sekä osallistumista yksikön kokouksiin ja muihin tapahtumiin. Työtehtävät vaihtelevat myös osastoittain – komission lakimiehen toimenkuva on varsin erilainen kuin tilintarkastustuomioistuimen ekonomistin tai parlamentissa työskentelevän hallintovirkamiehen.

Ketkä voivat hakea harjoitteluun?

Harjoittelijalta edellytetään, että hän on suorittanut korkeakoulututkinnon (tutkinnon on oltava jo valmis, vaikka tutkintotodistusta ei olisikaan vielä ehditty myöntää).  Harjoittelijan ei tarvitse olla EU-kansalainen, sillä joitakin harjoittelupaikkoja on varattu myös EU:n ulkopuolelta tuleville hakijoille, mutta yleensä edellytetään kahden EU-kielen osaamista. Työkokemus ja jatko-opinnot ovat etu, mutta niitä ei tavallisesti vaadita.

Saako harjoittelusta palkkaa?

Harjoittelusta saa korvauksen, joka on noin 1 100 euroa kuukaudessa, ja lisäksi korvataan matkakulut.

Missä harjoittelupaikat ovat?

Suurin osa harjoittelupaikoista on Brysselissä tai Luxemburgissa, missä valtaosa EU:n henkilöstöstä työskentelee.

Hakumenettely

Kukin EU-elin valitsee harjoittelijat omien menettelyjensä mukaisesti. Lisätietoa menettelyistä on opaskirjasessapdf. Hakemukset tehdään yleensä internetissä, mutta toisinaan hakemus voidaan pyytää paperikopiona. Hakemus on syytä tehdä hyvissä ajoin – yleensä sen voi toimittaa noin 4–9 kuukautta ennen harjoittelujakson alkua.

Vastavalmistuneiden työmahdollisuudet

Jos olet äskettäin valmistunut korkeakoulusta, voit hakea vakinaiseksi EU-virkamieheksi hallintovirkamiehen tehtäviin. Pääset vaikuttamaan EU:n toimintaan ja voit saada huomattavasti vastuuta jo urasi alkuvaiheessa.

 

EU:n vakinaisiin virkoihin haetaan nk. avoimien kilpailujen kautta. Tärkein korkeakoulututkinnon suorittaneille järjestettävä avoin kilpailu järjestetään keväisin. Usein siinä haetaan yleisvirkamiehiä, jolloin hakijoilta ei edellytetä minkään tietyn erityisalan opintoja. Avoimissa kilpailuissa käytetään erilaisia kokeita ja arviointimenetelmiä, joilla mitataan hakijoiden ammattitaitoa ja tiettyjä yleiskompetensseja. Hakijoita on paljon, ja valintamenettelyn on oltava mahdollisimman tasapuolinen ja avoin.

 

EU:n kilpailut julkaistaan www.eu-careers.eu-sivustolla, ja tarkempia tietoja kohderyhmästä, kelpoisuusehdoista ja valintamenettelystä on kilpailuilmoituksessa. Kilpailujen rakenne vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisiä työntekijöitä etsitään.

 

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnatussa kilpailussa on tavallisesti seuraavat vaiheet:

 

1. Lue kilpailuilmoitus ja varmista, että täytät kelpoisuusvaatimukset.

2. Testaa soveltuvuuttasi itsearviointitehtävien avulla ja tee sähköinen hakemus www.eu-careers.eu  - sivustolla.

3. Jos hakemuksesi täyttää vaatimukset, sinut kutsutaan tietokoneella tehtäviin monivalintakokeisiin.

4. Jos menestyt näissä kokeissa ja olet parhaat pisteet saaneiden hakijoiden joukossa, saat kutsun tietokoneella tehtävään postikoritehtävään (e-tray).

5. Jos täytät kelpoisuusvaatimukset ja olet postikoritehtävässä parhaiten menestyneiden joukossa, sinut kutsutaan osallistumaan arviointikeskusvaiheeseen Brysseliin.

Arviointikeskusvaiheessa mitataan hakijoiden kompetensseja ja soveltuvuutta hakemiinsa tehtäviin. Hakijoiden arviointi pyritään tekemään objektiivisesti ja standardoidusti. Arvioijia on useampia, ja arvioitavat kompetenssit on määritelty selkeästi. Arviointikeskusvaiheeseen osallistuva voi saada korvausta matkakuluista.

6. Kilpailun läpäisseet hakijat pääsevät nk. varallaololuetteloon, josta eri EU-toimielimet rekrytoivat uusia työntekijöitä palvelukseensa. Toimielimet ottavat suoraan yhteyttä niihin varallaololuettelossa oleviin hakijoihin, joista ne ovat kiinnostuneita.

 

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisvirkamiesten kilpailuun rekisteröityminen alkaa aina keväisin ja kääntäjäkilpailuun rekisteröityminen kesäisin. Eri vuosina voidaan hakea eri alojen ammattilaisia (esim. oikeustiede tai sisäinen tarkastus). Myös kääntäjiltä vaadittu kielivalikoima vaihtelee vuosittain sen mukaan, minkä kielen kääntäjiä kulloinkin tarvitaan. Asiantuntijatehtäviin ja avustaviin tehtäviin järjestetään erillisiä hakuja.

 

Valintamenettelyssä kiinnitetään huomiota hakijoiden ammattitaitoon ja seuraaviin yleiskompetensseihin:

- analysointi- ja ongelmanratkaisukyky

- viestintätaidot

- laatutietoisuus ja tuloshakuisuus

- oppimis- ja kehittymiskyky

- priorisointikyky ja järjestelmällisyys

- paineensietokyky

- yhteistyökyky

- esimiestaidot (ainoastaan korkeakoulututkinnon suorittaneet).

Testaa taitojasi www.eu-careers.eu-sivustolla olevilla esimerkkikokeilla.

 

Tarkistuslista Voitko osallistua korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuun hakumenettelyyn?

 

 • Olet EU-kansalainen.
 • Sinulla on yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito ja toisen tyydyttävä taito – (kielialalla työskentelevien on osattava kolmea EU:n virallista kieltä).
 • Sinulla on tutkintotodistus (vähintään kandidaatin tutkinto) tai tulet saamaan sen viimeistään 31. heinäkuuta kyseisenä vuonna.