Header

Mic léinn – céimithe

Cé na roghanna atá agam?

Is iomaí deis atá ann do mhic léinn óga agus do chéimithe nua taithí oibre a fháil in institiúidí an Aontais Eorpaigh. De réir na gcáilíochtaí oideachais atá bainte amach agat, d'fhéadfá iarratas a dhéanamh ar a bheith i d'ambasadóir mic léinn do ghairmréimeanna in institiúidí an Aontais, cur isteach ar thréimhse oiliúna, nó post a lorg mar oifigeach buan in institiúidí an Aontais.

Ambasadóirí mac léinn do ghairmréimeanna san Aontas Eorpach

Más mac léinn thú atá ag iarraidh gairmréimeanna in institiúidí an Aontais a phoibliú i d'ollscoil féin, cuir tú féin chun cinn le bheith i d'ambasadóir. Sa ról sin, beidh deis agat:

 • Tuilleadh eolais a chur ar dheiseanna oibre in institiúidí an Aontais agus mic léinn eile a chur ar an eolas fúthu
 • Líonra iontach uile-Eorpach a thógáil
 • Taithí oibre a fháil le linn do chúrsa staidéir
 • Scileanna cainte poiblí, margaíochta agus acmhainní daonna a fhorbairt
 • Ionduchtú iomlán agus cóitseáil leanúnach a fháil
 • Barr maise a chur ar do CV i súile fostóirí

An méid atáimid ag iarraidh uaitse!

Daoine díocasacha treallúsacha atá uainn, a bhfuil an-fhonn orthu gairmréimeanna in institiúidí an Aontais a chur chun cinn ina n-ollscoil.
Is fostóir iomráiteach de chéimithe ardcháilíochta sinn, agus tá ambasadóirí branda sna hollscoileanna is fearr san Eoraip uainn. Cuid de thionscnamh seanbhunaithe rathúil is ea scéim na n-ambasadóirí do ghairmréimeanna san Aontas Eorpach. Bíonn ar na hambasadóirí cuimhneamh ar dhóigheanna nua spéisiúla leis na deiseanna fostaíochta iontacha atá le fáil in institiúidí an Aontais a phoibliú, mar shampla:

 • freastal ar aontaí gairmeacha, nó seisiúin eolais a reáchtáil do mhic léinn eile
 • líonraí ollscoile a fhorbairt agus eolas a sholáthar
 • bheith gníomhach ar líne agus sna meáin shóisialta
 • ceisteanna faoi ghairmréimeanna san Aontas a fhreagairt

Tá go leor le gnóthú agatsa freisin, ar ndóigh!
Ar an gcéad dul síos, cuirtear oiliúint chuimsitheach ar na hambasadóirí uile le go mbeidh siad go hiomlán ullamh don ról. Sealbhóidh tú na scileanna is gá a bheith ag ambasadóir maith agus tabharfaimidne an-chuid tacaíochta duit mar aon le moltaí faoi conas tús a chur leis an obair.
Ina theannta sin, ó tharla an dianiomaíocht a bheith sa mhargadh fostaíochta, buntáiste suaithinseach is ea ról freagrachta den sórt seo a bheith agat. Chomh maith le do scileanna cumarsáide agus cuir i láthair a fhorbairt, is fearrde do CV i súile fostóirí an meon idirnáisiúnta a bheidh agat.
Eolas praiticiúil:
Maidir linne, an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO), is sinne a roghnaíonn baill foirne nua thar ceann institiúidí agus ghníomhaireachtaí uile an Aontais Eorpaigh – an Coimisiún Eorpach, an Pharlaimint agus an Chomhairle san áireamh. Tá tuilleadh eolais fúinn ag Eolas faoi EPSO.

Cur síos ar an ról

 • Bheith i do phointe teagmhála do mhic léinn ar spéis leo na gairmréimeanna atá le fáil in institiúidí an Aontais Eorpaigh
 • Spriocghrúpaí a aimsiú agus teagmháil a dhéanamh le meáin chumarsáide na hollscoile
 • Liostaí seoltaí ríomhphoist a thiomsú agus eolas faoi ghairmréimeanna san Aontas a scaipeadh trí na cainéil is oiriúnaí
 • Cainteanna a thabhairt, freastal ar ócáidí gairmeacha san ollscoil agus cainteoirí spéisiúla a aimsiú
 • Tascanna míosúla a chur i gcrích agus aiseolas rialta a thabhairt faoi do chuid gníomhaíochtaí
 • Leathanach Facebook/láithreacht ar líne a bhainistiú agus a riar ó lá go lá

Cén tairbhe a bhainfidh tusa as?

 • Ionduchtú cuimsitheach agus cóitseáil leanúnach
 • Ról freagrachta a chuirfidh barr maise ar do CV
 • Scileanna nua a shealbhú a bhfuil an-tóir ag fostóirí orthu
 • Taithí oibre den scoth sa mhargaíocht, san fhógraíocht, in acmhainní daonna agus i gcumarsáid
 • An deis líonrú a dhéanamh le mic léinn eile ar fud na hEorpa
 • Teagmháil le hoifigigh ardchéimiúla sna hinstitiúidí Eorpacha
 • Teistiméireacht a bheidh bunaithe ar an méid a bhainfidh tú amach

Cé atá uainn?

Tá ambasadóirí díocasacha uainn atá ag iarraidh gairmréimeanna in institiúidí an Aontais agus na buntáistí a leanann iad a phoibliú.
Teastaíonn na hinniúlachtaí seo:

 • Ardscileanna cumarsáide
 • An scil líonrú a dhéanamh
 • Bheith toilteanach roinnt agus foghlaim
 • An cumas teacht isteach ar chúinsí nua
 • Dea-scileanna eagrúcháin
 • An cumas obair d'ardcháilíocht a dhéanamh agus torthaí a bhaint amach
 • Cur chuige nuálach agus cruthaitheach
 • Buanseasmhacht

Na bunriachtanais

Dhá uair a chloig ar a laghad in aghaidh na seachtaine a chaitheamh leis an ról ambasadóra;
Ócáid nó cur i láthair amháin ar a laghad faoi ghairmréimeanna san Aontas Eorpach a eagrú, nó páirt a ghlacadh ann;
Cumarsáid a dhéanamh go rialta leis an gcomhordaitheoir scéime;
Páirt a ghlacadh sna cúrsaí oiliúna ar fad a chuirfear ar fáil duit (ar líne);
Cuntas a choinneáil de do chuid gníomhaíochtaí agus tuairisc a thabhairt orthu go rialta.
Lasmuigh de na bunriachtanais sin is fútsa atá sé a chinneadh cad is acmhainn duit a dhéanamh de bhreis ar do chuid staidéir agus conas is féidir leat gairmréimeanna san Aontas a chur chun cinn i measc na mac léinn eile. Daoine cruthaitheacha atá uainn a chuimhneoidh ar dhóigheanna nua spéisiula le gairmréimeanna in institiúidí an Aontais a chur chun cinn!

Incháilitheacht

Ní mór duit a bheith:

 • Ar fáil le páirt a ghlacadh sa chúrsa oiliúna éigeantach i Meán Fómhair 2017
 • Cláraithe agus i láthair san ollscoil ar feadh thréimhse an róil ambasadóra (Meán Fómhair 2017 go dtí Meán Fómhair 2018)
 • I do shaoránach den Aontas Eorpach
 • Líofa i gceann de theangacha na tíre ina bhfuil tú ag staidéar

Conas iarratas a dhéanamh

Tá próiseas roghnúcháin 2017/2018 thart.

Anseo tá liosta de na hollscoileanna ina mbeidh ambasadóirí do ghairmréimeanna in institiúidí an Aontais lonnaithe.

Moltar duit súil a choinneáil ar an suíomh gréasáin seo ó mhí Feabhra 2018 amach má tá eolas uait faoi iarratas a dhéanamh don bhliain acadúil 2018/2019.

Teagmháil a dhéanamh

Tá tuilleadh eolais faoin tionscadal seo ar fáil ach é a iarraidh trí ríomhphost a chur chugainn ag: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Tréimhsí oiliúna

Más mian leat blaiseadh den saol oibre in institiúidí an Aontais, cad chuige nach gcuirfeá isteach ar thréimhse oiliúna ?

An Coimisiún Eorpach

An scéim atá ag an gCoimisiún Eorpach le haghaidh oiliúnaithe, tá sí oscailte do chéimithe ollscoile ó thír ar bith ar domhan.

Bíonn tréimhsí oiliúna ar fáil i réimsí go leor agus deis iontach is ea iad léargas a fháil ar obair an Aontais Eorpaigh. Is ar an tseirbhís a gcuirfear ag obair di thú a bheidh cineál na hoibre ag brath. Bíonn folúntais i réimsí amhail dlí na hiomaíochta, acmhainní daonna, an beartas comhshaoil, cumarsáid agus a lán eile nach iad. Cúig mhí a mhaireann formhór na dtreimhsí oiliúna, ach braitheann an fad ar an institiúid nó ar an ngníomhaireacht ina bhfuil an tréimhse oiliúna á cur isteach.

Céard a bheadh ar siúl agam?

Bíonn ar oiliúnaithe na cúraimí céanna a dhéanamh is a bhíonn ar dhaoine nua-earcaithe. Sa chleachtas, d'fhéadfadh rudaí éagsúla a bheith i gceist leis sin: meithleacha agus cruinnithe a eagrú, eolas agus doiciméid a thiomsú, tuarascálacha a ullmhú agus ceisteanna a fhreagairt, agus páirt a ghlacadh i gcruinnithe aonaid agus in imeachtaí eile. Thairis sin, beidh tascanna le déanamh a bhainfidh go sonrach leis an tseirbhís atá i gceist – bíonn obair dlíodóra sa Choimisiún difriúil go leor le hobair eacnamaí i gCúirt na nIniúchóirí nó le hobair oifigigh sa Pharlaimint.

Cé is féidir iarratas a dhéanamh?

Féadann daoine a bhfuil céim in ábhar ar bith acu iarratas a dhéanamh, fad is atá an chéim bainte amach acu cheana (is iondúil gur féidir tras-scríbhinn a chur isteach mura bhfuil an teastas féin faighte agat go fóill). Murab ionann agus poist bhuana, ní gá a bheith i do shaoránach den Aontas (coinnítear líon beag áiteanna do dhaoine nach saoránaigh den Aontas iad), ach teastaíonn eolas ar dhá theanga oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh. Buntáiste é taithí oibre agus iarchéim a bheith agat, ach ní riachtanas é de ghnáth.

An bhfaighidh mé tuarastal?

Faigheann formhór na n-oiliúnaithe íocaíocht mhíosúil isteach is amach le €1,100 agus aisíoctar a gcostais taistil leo.

Cá mbeidh mé ag obair?

Is sa Bhruiséil nó i Lucsamburg atá formhór na ndaoine atá fostaithe ag an Aontas, agus is amhlaidh an scéal d'oiliúnaithe.

Conas a dhéantar iarratas?

Is iad institiúidí agus gníomhaireachtaí éagsúla an Aontais a reáchtálann na próisis roghnúcháin i gcomhair tréimhsí oiliúna. Féach an t-eolaí seo faoi thréimhsí oiliúna in institiúidí an Aontais le tuilleadh eolais a fháil. Is ar líne a dhéantar an t-iarratas de ghnáth, ach teastaíonn cóip pháipéir den fhoirm iarratais corruair. Is iondúil go nglactar le hiarratais idir ceithre agus naoi mí roimh thús na tréimhse oiliúna agus ní mór an t-iarratas a bheith istigh agat in am.

Céimí leibhéil iontrála

Má tá tú díreach tar éis do chéim ollscoile a ghnóthú, is iondúil gur ar phoist den sórt dá nglaoitear próifílí riarthóra a chuirfidh tú isteach, le bheith i d'oifigeach buan. Tá gach seans ann go mbeidh tú ag déanamh obair thábhachtach ar son an Aontais Eorpaigh agus freagracht nach beag ort ó thús do ghairmréime.

 

Is mar chomórtais oscailte a eagraítear na próisis earcaíochta do phoist bhuana san Aontas Eorpach. Is san earrach gach bliain a sheoltar an comórtas do chéimithe. Comórtas ginearálta a bhíonn ann de ghnáth, nach dteastaíonn cáilíochtaí in aon réimse ar leith le cur isteach air. Mar chuid den chomórtas oscailte, beidh ort tástálacha agus cleachtaí measúnaithe a dhéanamh atá ceaptha do scileanna gairmiúla agus príomhinniúlachtaí áirithe a mheas. I ngeall ar an líon mór iarrthóirí a chuireann isteach ar na comórtais, is é seo an dóigh is cothroime agus is trédhearcaí dá bhfuil ann le hiarrthóirí a roghnú.

 

Is ar an leathanach Deiseanna Fostaíochta a fhoilsítear na comórtais, agus bíonn ag dul le gach comórtas rud ar a dtugtar fógra comórtais, ina dtugtar gach eolas faoin bpróifíl, faoi na critéir incháilitheachta agus faoin bpróiseas roghnúcháin féin. Braitheann leagan amach na gcomórtas ar chineál an phoist.

 

I gcás gnáthchomórtas do chéimithe, bheadh ort na céimeanna a leanas a leanúint:

 

1. Léigh an fógra comórtais agus déan deimhin de go gcomhlíonann tú na critéir incháilitheachta uile.

2. Cuir tástáil ort féin leis na cleachtaí féinmheasúnaithe agus líon isteach an t-iarratas (gabh chuig an leathanach lógála isteach).

3. Má tá d'iarratas bailí, gheobhaidh tú cuireadh chun trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a dhéanamh.

4. Má bhíonn tú i measc na n-iarrthóirí is fearr ar éirigh na trialacha sin leo, gheobhaidh tú cuireadh chun triail an inbhosca ríomhphoist a dhéanamh, triail idirmheánach a dhéantar ar ríomhaire.

5. Má chomhlíonann tú na critéir incháilitheachta agus go bhfuil an marc a ghnóthaigh tú i dtriail an inbhosca ríomhphoist ar cheann de na marcanna is airde, tabharfar cuireadh duit chun an ionaid measúnaithe sa Bhruiséil, áit a dtástálfar do chuid inniúlachtaí.

Beidh ort roinnt cleachtaí a dhéanamh san ionad measúnaithe chun a oiriúnaí atá tú do dhualgais an phoist a mheas. Déanann grúpa measúnóirí na hiarrthóirí uile a mheas ar bhealach oibiachtúil caighdeánach de réir inniúlachtaí atá sainithe go follasach. Is féidir cúiteamh ar chostais taistil a fháil.

6. Cuirtear ainmneacha na hiarrthóirí a n-éiríonn leo ar liosta ar a dtugtar ‘painéal’, agus is féidir le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh iad a earcú uaidh sin. Má tá spéis acu ionat, rachaidh an institiúid féin i dteagmháil leat.

 

Is sa ráithe chéanna gach bliain a osclaítear an clárú do na comórtais ('timthriall' a thugaimid air seo), san earrach do chéimithe agus sa samhradh d'aistritheoirí. Féadann próifílí na gcéimithe atá uainn (m.sh., an dlí, iniúchóireacht) athrú ó bhliain go bliain, agus féadann na teangacha atáthar a lorg athrú freisin i gcás na n-aistritheoirí. Is idir na timthriallta a sheoltar próisis roghnúcháin de chineálacha eile – le haghaidh speisialtóirí nó cúntóirí, mar shampla.

 

Sna próisis roghnúcháin, dírímid ar do scileanna gairmiúla agus ar na hinniúlachtaí ginearálta seo a leanas:

 • Anailísiú agus réiteach fadhbanna
 • Cumarsáid
 • Obair d'ardcháilíocht a dhéanamh agus torthaí a bhaint amach
 • Foghlaim agus forbairt
 • Tosaíochtaí a chur in ord tábhachta agus eagrúchán
 • Buanseasmhacht
 • Obair bhuíne
 • Cumas ceannaireachta (céimithe amháin)

Le fáil amach an bhfuil an mianach ceart ionat le bheith ag obair ar son na hEorpa bain triail as na trialacha samplacha atá ar fáil ar an suíomh.

 

Bosca seicliosta An gcomhlíonann tú na bunchritéir le cur isteach ar phróisis roghnúcháin do chéimithe?

 • Is saoránach den Aontas Eorpach thú
 • Tá tú líofa i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus inniúil ar an dara ceann – (i gcás próifílí a bhaineann le teangacha teastóidh 3 cinn de theangacha de chuid an Aontais)
 • Tá céim (leibhéal Baitsiléara ar a laghad) agat nó beidh ceann agat faoin 31 Iúil.