Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Αρχική σελίδα > Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Έχετε πείρα στην εφαρμογή εθιμοτυπικών κανόνων στην πράξη; Συνεργάζεστε εύκολα με διαφορετικές ομάδες ατόμων, όπως οι βουλευτές του ΕΚ, οι επίτροποι της ΕΕ, οι επισκέπτες των θεσμικών οργάνων και οι υπάλληλοι της ΕΕ; Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να προσλάβει κοινοβουλευτικούς κλητήρες (ομάδα καθηκόντων AST-SC) για να εργαστούν κυρίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την παροχή συνδρομής στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε άλλους αξιωματούχους κατά τις συνεδριάσεις ολομέλειας, τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών οργάνων και διάφορες εκδηλώσεις που διεξάγονται στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι κλητήρες είναι κατά κύριο λόγο αρμόδιοι για την πρακτική προετοιμασία των αιθουσών συνεδριάσεων, την υποδοχή και συνοδεία υψηλόβαθμων επισκεπτών, την ενημέρωση των επισκεπτών, καθώς και την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων. Τα καθήκοντά τους απαιτούν ευελιξία όσον αφορά το ωράριο εργασίας, καθώς και δυνατότητα να ταξιδεύουν στους τρεις συνήθεις τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου: Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο, καθώς και σε άλλα μέρη.

Ως εργοδότης, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μια κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μη χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 11 Ιουλίου!

 

Διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις;

Πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον 3 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκ των οποίων η μία να είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Επιπλέον, για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να έχετε απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα που να σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα ή επαγγελματική κατάρτιση ακολουθούμενη από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα που να σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα ή επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 8 ετών που να σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα. Για τον υψηλότερο βαθμό SC2, θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον τετραετή πρόσθετη επαγγελματική πείρα που να σχετίζεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε στις 11 Ιουλίου 2019.

 

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος