Parlamentní zriadenci

Domovská stránka > Parlamentní zriadenci

Máte skúsenosti s uplatňovaním pravidiel protokolu v praxi? Dokážete bez ťažkostí nadviazať styk s rôznymi skupinami, ako sú poslanci EP, komisári Európskej komisie, návštevníci inštitúcií a úradníci EÚ? Európska únia v súčasnosti hľadá parlamentných zriadencov (funkčná skupina AST-SC), ktorí budú pracovať najmä v Európskom parlamente.

Do náplne práce patrí pomoc poslancom Európskeho parlamentu a iným hodnostárom počas plenárnych zasadnutí, zasadnutí parlamentných orgánov, ako aj počas rôznych podujatí, ktoré sa konajú v priestoroch Európskeho parlamentu. Zriadenci sú predovšetkým zodpovední za praktickú prípravu zasadacích miestností, vítanie a sprevádzanie návštev na vysokej úrovni, poskytovanie informácií návštevníkom, ako aj vykonávanie administratívnych úloh. Náplň práce si vyžaduje flexibilitu z hľadiska pracovného času a zahŕňa služobné cesty medzi tromi zvyčajnými pracoviskami Parlamentu: Brusel, Luxemburg a Štrasburg, ako aj mimo týchto miest.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na tejto stránke.

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú kariérnu príležitosť – obdobie podávania prihlášok sa začína 11. júla!

 

Máte potrebné predpoklady?

Musíte byť občanom EÚ a ovládať aspoň tri úradné jazyky EÚ, pričom jeden z nich musí byť angličtina alebo francúzština.

Na podanie prihlášky okrem toho potrebujete sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom a následnú minimálne trojročnú odbornú prax priamo súvisiacu s náplňou práce, alebo odbornú prípravu a následnú minimálne trojročnú odbornú prax priamo súvisiacu s náplňou práce, alebo minimálne osemročnú odbornú prax priamo súvisiacu s náplňou práce. Pre vyššiu platovú triedu SC 2 budete potrebovať minimálne štvorročnú dodatočnú odbornú prax priamo súvisiacu s náplňou práce. 

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom 11. júla 2019.

 

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Počítačové testovanie

Prehľad schopností/Talent screener

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam