Pereiti į pagrindinį turinį

Kitos galimybės ES institucijose ir įstaigose

Toliau pateikiamame sąraše rasite daugiau darbo galimybių, kurios paskelbtos šių ES institucijų ir įstaigų karjeros puslapiuose.
 
 

Europos Parlamentas yra dinamiška, įtrauki, daugiakalbė organizacija, teikianti daug įvairių karjeros ir tobulėjimo galimybių. Parlamento darbuotojai padeda tiesiogiai išrinktiems EP nariams užtikrinti dinamišką Europos demokratiją ir remia jų darbą kuriant taikesnę, saugesnę, teisingesnę ir labiau klestinčią Europą. Parlamentas siūlo karjeros galimybes labai įvairiuose padaliniuose, susijusiuose su pagrindiniu Parlamento teisėkūros darbu arba su sritimis, kuriomis užtikrinamas sklandus institucijos veikimas. Kiekvienas darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai atlieka svarbų vaidmenį Parlamento darbe ES piliečių labui ir prisideda prie demokratijos, žodžio laisvės ir žmogaus teisių propagavimo ir gynimo ES ir už jos ribų. Apsilankykite naujajame Europos Parlamento tinklalapyje „Dirbkite Europos Parlamente“, kur rasite daugiau institucijos paskelbtų darbo pasiūlymų.

 

Darbas Tarybos generaliniame sekretoriate suteikia Jums unikalią galimybę remti dvi pagrindines ES institucijas – Europos Vadovų Tarybą ir ES Tarybą – ir joms padėti.
Europos Vadovų Taryba, kurios nariai yra visų ES valstybių narių ir vyriausybių vadovai, nustato bendrą ES politikos kryptį ir prioritetus, kurie yra itin svarbūs ES ateičiai. Ji nustato ES strateginę ir politinę darbotvarkę aukščiausiu politiniu lygmeniu. ES Taryba derasi dėl ES teisės aktų ir juos priima, koordinuoja valstybių narių politiką, plėtoja bendrą užsienio ir saugumo politiką ir sudaro tarptautinius susitarimus. Visų ES valstybių narių ministrai ir valstybės sekretoriai posėdžiauja 10 skirtingų sudėčių, priklausomai nuo svarstomos temos.

 

Europos Komisijos (EK) vaidmuo – propaguoti bendruosius ES interesus siūlant teisės aktus ir užtikrinant jų vykdymą: tai politiškai nepriklausoma ES vykdomosios valdžios institucija.  Politinį vadovavimą užtikrina Komisijos narių grupė (po vieną iš kiekvienos ES šalies), kuriai vadovauja Komisijos pirmininkas, sprendžiantis, kuris iš jų atsakingas už kurią politikos sritį. Kai pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto bus pateiktas, jį priims Taryba (atstovaujanti valstybėms narėms) ir Parlamentas (atstovaujantis Europos piliečiams). Bendradarbiaudama su valstybių narių valdžios institucijomis, Europos Komisija administruoja ES biudžetą ir politikos programas (t. y. žemės ūkio, žuvininkystės, mokslinių tyrimų ir kt.).

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (TT) yra ES teisminė institucija. Jo vaidmuo – užtikrinti, kad ES institucijos ir valstybės narės laikytųsi ES teisės aktų ir kad jie būtų vienodai taikomi visoje ES. Taip užtikrinama, kad ES būtų grindžiama teisinės valstybės principu, kuris yra pagrindinis kiekvienos demokratinės santvarkos elementas.

 

Europos Audito Rūmai (EAR) yra Europos Sąjungos išorės auditorius, įsteigtas 1975 m. liepos 22 d. Briuselio sutartimi ir pradėjęs dirbti 1977 m. spalio mėn. Audito Rūmai yra viena iš septynių ES institucijų: ji įsikūrusi Liuksemburge ir joje dirba apie 900 auditorių, pagalbinių ir administracijos darbuotojų iš visų ES šalių.

 

Europos regionų komitetas (RK) yra Europos Sąjungos regionų ir miestų balsas. Tai politinė asamblėja, vienijanti daugiau kaip 300 vietos ir regionų politikų. Rengdami nuomones ir diskusijas su Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos atstovais, RK nariai prisideda prie Sąjungos sprendimų formavimo.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra unikalus konsultacijų, dialogo ir konsensuso paieškų forumas, kuriame dalyvauja įvairių organizuotos pilietinės visuomenės sektorių atstovai, įskaitant darbdavius, profesines sąjungas, profesines ar bendruomenines asociacijas, jaunimo, moterų teisių, ūkininkų, vartotojų teisių, MVĮ, aplinkosaugos ir kitas organizacijas. Jo užduotis – suteikti galimybę organizuotai pilietinei visuomenei išsakyti savo nuomonę.

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) tarnyba – nepriklausoma ES duomenų apsaugos institucija, kuriai pavesta užtikrinti, kad ES institucijos ir įstaigos paisytų duomenų apsaugos srities teisės aktų. Ji taip pat yra nešališka patarėja politikos ir siūlomų teisės aktų, kurie gali turėti įtakos teisėms į privatumą ir duomenų apsaugą, klausimais.

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) yra Europos Sąjungos diplomatinė tarnyba. Ji padeda ES užsienio reikalų politikos vadovui – vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai – vykdyti bendrą užsienio ir saugumo politiką. EIVT įsikūrusi Briuselyje, tačiau remiasi plačiu ES diplomatinių atstovybių visame pasaulyje tinklu ir suburia Europos valstybės tarnautojus, ES valstybių narių užsienio tarnybų diplomatus ir viso pasaulio šalių vietos darbuotojus.

 

Europos ombudsmenas (EO) yra nedidelė ir dinamiška tarnyba, padedanti visuomenės nariams bendrauti su ES institucijomis, įstaigomis ir agentūromis. Ombudsmenas nagrinėja skundus dėl įvairių klausimų, pavyzdžiui, dėl skaidrumo trūkumo priimant sprendimus, atsisakymo leisti susipažinti su dokumentais, pagrindinių teisių pažeidimų ar sutartinių klausimų. Ombudsmenas taip pat atlieka sisteminių problemų tyrimus savo iniciatyva ir skatina gerąją administracinę praktiką. Ombudsmenui padeda apie 80 darbuotojų komanda; jo užduotis – sukurti veiksmingesnę, atskaitingesnę, skaidresnę ir etiškesnę ES administraciją.

 

Apsilankykite Sąjungos agentūrų tinkle (EUAN), jei norite daugiau sužinoti apie darbo galimybes ES vykdomosiose įstaigose:

ES agentūrų tinklas didina atskirų ES agentūrų ir bendrųjų įmonių vertę stiprindamas jų bendradarbiavimą, kad ES piliečiai, įmonės ir institucijos turėtų tinkamą pagrindą savo prioritetams įgyvendinti. Taip formuojamas ekonomiškai efektyvus, dinamiškas ir veiksmingas administracinis Sąjungos politikos įgyvendinimo pagrindas.

 

Institucijos ir įstaigos, kurių darbuotojų atrankos EPSO neatlieka:

Europos Centrinis Bankas (ECB) yra viena iš naujausių oficialių ES institucijų, įsteigta 1998 m., kurioje dirba daugiau kaip 3 500 darbuotojų iš visos Europos. Pagrindinė ECB užduotis – skatinti finansinę integraciją ir finansinį stabilumą. ECB glaudžiai bendradarbiauja su visais 19 euro zonos nacionalinių centrinių bankų ir kartu su jais sudaro grupę, vadinamą Eurosistema. ECB taip pat palaiko nuolatinius ryšius su visais 27 ES nacionaliniais centriniais bankais tinkle, vadinamame Europos centrinių bankų sistema.

 

Europos investicijų bankas (EIB) vykdo Europos Sąjungos skolinimo veiklą. EIB grupę sudaro dvi dalys: Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas. Šios dvi institucijos turi daugiau kaip 60 metų patirties ir kompetencijos projektų finansavimo srityje. Jų būstinė yra Liuksemburge ir jie turi vietos ir regioninių biurų tinklą Europoje ir už jos ribų.