Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

EPSO testai

Atnaujinta 2022 m. birželio 8 d.
 

Apie mūsų testus

Per kiekvieną EPSO svetainėje skelbiamą viešą konkursą arba atrankos procedūrą kandidatai turės atlikti tam tikrus testus, kuriais bus vertinami jų bendrieji ir specialieji įgūdžiai. Vertinimo procesas vyksta keliais etapais. Pirmuoju etapu paraiškų teikėjams teks atlikti kelis kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus. Per specialistų konkursus šiuo pradiniu etapu atranka gali būti grindžiama tik kvalifikacijos vertinimu.

Kandidatai, kurie išsprendė kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus ir (arba) buvo atrinkti remiantis kvalifikacija ir iš kurių internetinių paraiškų formų matyti, kad jie atitinka visus bendruosius ir specialiuosius tinkamumo reikalavimus, bus pakviesti į vertinimo centrą. Vertinimo centro testai rengiami internetu (nuotoliniu būdu) ir paprastai vyksta skirtingomis dienomis.

Įgūdžiai ir kriterijai

Vertinimo centre tikrinami kandidatų bendrieji įgūdžiai ir jų pareigoms atlikti reikalingi / konkrečios srities specialieji įgūdžiai. Kiekvienas bendrasis įgūdis vertinamas pagal penkis nustatytus kriterijus – atsižvelgiama į kiekvieną iš jų. Pagal kiekvieną iš šių kriterijų kandidatai stebimi ir vertinami atskirai, vėliau jiems pateikiamas bendras atitinkamo gebėjimo balų skaičius. Bendrųjų įgūdžių vertinimo kriterijai yra paviešinti.

Testų rūšys

Toliau pateikiama įvairių rūšių testų aprašų ir pavyzdžių. Jie parengti, kad kandidatai turėtų bendrą supratimą, kokias užduotis jiems gali tekti atlikti ir į kokio pobūdžio klausimus atsakinėti.

Kiek ir kokių testų kandidatas turės atlikti, priklauso nuo to,kokio pobūdžio konkurse jis dalyvauja ir kokio lygmens pareigų siekia. Apie tai išsamiai informuojama atitinkamame pranešime apie konkursą arba kvietime pareikšti susidomėjimą, kuriuose pateikiama visa informacija apie kiekvieną atrankos procedūrą.

Daugiau informacijos

Be toliau pateikiamų pavyzdinių testų, EPSO nerengia jokių parengiamųjų kursų ir neteikia jokios kitos medžiagos. Ji taip pat neremia jokių kitų organizacijų leidinių arba mokymo kursų.

Kai kurios ES valstybės narės rengia mokymus ir teikia pagalbą savo piliečiams. Žr. valstybių narių mokymo ir paramos kontaktinių duomenų sąrašą arba oficialų Europos Sąjungos katalogą.

Jei norite daugiau sužinoti apie EPSO atrankos procedūras, galite apsilankyti tinklapyje „EPSO testai: mitai ir faktai“.

 

Padėjėjai (AST-SC)

Internetinių testų pavyzdžiai

Mąstymo gebėjimų testai:

 • žodinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti žodinę, skaitinę informaciją)
 • matematinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti skaitinę informaciją)
 • abstraktusis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti sąvokų, neturinčių kalbinių, erdvinių ar matematinių savybių, ryšius)

Profesinių įgūdžių testai:

 • tikslumas ir aiškumas (vertinamas gebėjimas greitai apdoroti informaciją)
 • prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas (vertinamas gebėjimas organizuoti darbą ir nustatyti prioritetus)

Kalbos suvokimo testų pavyzdžiai 24 kalbomis – kalbos suvokimo testą sudaro 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie yra skirti kalbos – žodyno, gramatikos / sintaksės ir stiliaus mokėjimui įvertinti. Juose neklausiama apie konkrečiai institucijai, agentūrai ar tarnybai būdingas sritis. Kiekviename klausime pateikiama situacija ir keturi skirtingi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas. Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas vienas taškas, už neteisingus atsakymus taškai neatimami. Atsakyti į 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais kandidatams skiriama 30 minučių.  Nors laiko veiksnys taip pat svarbus įvertinimui, testai sudaryti taip, kad kandidatai turėtų galimybę per skirtą laiką atsakyti į visus klausimus. Atsakant į klausimus nereikia jokių papildomų žinių – atsakyti reikia remiantis tik tekste pateikta informacija.

„Microsoft Office“ įgūdžių testo pavyzdžiai anglų ir prancūzų kalbomis. Per šį „Microsoft Word“ testą siekiama įvertinti, kaip kandidatai yra susipažinę su „MS Word 2016“ funkcijomis ir jų taikymu. Klausimų skaičius, testo trukmė ir minimalus testui išlaikyti reikalingas balų skaičius nurodomi pranešime apie konkursą.

Dokumentų rengimo testas. Šis praktinis testas skirtas kandidatų dokumentų rengimo įgūdžiams antrąja kalba (visų pirma rašybos, žodyno ir gramatikos žinioms) įvertinti, bet jų parengtame tekste aptariamos temos žinios per šį testą nevertinamos. Kandidatams bus pateiktas įvairių temų sąrašas, iš kurių jie turės pasirinkti tik vieną. Jų bus paprašyta pasirinkta tema sukurti tekstą. Šis testas laikomas kompiuteriu, jam atlikti skirta 30 minučių.

Vaidmenų užduotis. Per šį testą kandidatas dalyvauja vaidmenų žaidime ir bendrauja su vienu vaidmenį atliekančiu asmeniu. Pats vaidmenų žaidimas trunka apie 15–20 minučių, per jį patikrinami keli bendrieji įgūdžiai. Vyksta susitikimas su vaidmens atlikėju, imituojant tam tikrą situaciją. Specialiai parengtas vaidmens atlikėjas per susitikimą gali pateikti papildomos informacijos laikydamasis pusiau struktūrinio scenarijaus. 

Su konkurso sritimi susijęs testas. Su konkurso sritimi susijusį testą sudaro klausimai su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie skirti konkretaus profilio pareigoms eiti būtiniems įgūdžiams patikrinti. Kiekvienas klausimas susietas su keturiais skirtingais atsakymų variantais, iš kurių tik vienas teisingas. Daugiau informacijos galima rasti pranešime apie konkursą ir kvietime.

Su konkrečia sritimi susijęs pokalbis (sekretoriai): pokalbio metu bus nuodugniai patikrinti kandidato specialieji įgūdžiai ir žinios šioje srityje. Be to, bus vertinami šie trys bendrieji įgūdžiai, neuždavus konkrečių su jais susijusių klausimų: analizės ir problemų sprendimo gebėjimas, bendravimo gebėjimas ir atsparumas.

 

Padėjėjai (AST)

Internetinių testų pavyzdžiai

Mąstymo gebėjimų testai:

 • žodinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti žodinę, skaitinę informaciją)
 • matematinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti skaitinę informaciją)
 • abstraktusis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti sąvokų, neturinčių kalbinių, erdvinių ar matematinių savybių, ryšius)

Profesinių įgūdžių testai:

 • tikslumas ir aiškumas (vertinamas gebėjimas greitai apdoroti informaciją)
 • prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas (vertinamas gebėjimas organizuoti darbą ir nustatyti prioritetus)

Elgesio tam tikrose situacijose testo pavyzdžiai anglųprancūzųvokiečių kalbomis ir vertinimo pavyzdys. Per šį testą vertinamas jums būdingas elgesys darbo aplinkoje.

Su konkurso sritimi susijęs testas. Su konkurso sritimi susijusį testą sudaro klausimai su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie skirti konkretaus profilio pareigoms eiti būtiniems įgūdžiams patikrinti. Kiekvienas klausimas susietas su keturiais skirtingais atsakymų variantais, iš kurių tik vienas teisingas. Daugiau informacijos galima rasti pranešime apie konkursą ir kvietime.

Kalbos suvokimo testų pavyzdžiai 24 kalbomis – kalbos suvokimo testą sudaro 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie yra skirti kalbos – žodyno, gramatikos / sintaksės ir stiliaus mokėjimui įvertinti. Juose neklausiama apie konkrečiai institucijai, agentūrai ar tarnybai būdingas sritis. Kiekviename klausime pateikiama situacija ir keturi skirtingi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas. Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas vienas taškas, už neteisingus atsakymus taškai neatimami. Atsakyti į 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais kandidatams skiriama 30 minučių.  Nors laiko veiksnys taip pat svarbus įvertinimui, testai sudaryti taip, kad kandidatai turėtų galimybę per skirtą laiką atsakyti į visus klausimus. Atsakant į klausimus nereikia jokių papildomų žinių – atsakyti reikia remiantis tik tekste pateikta informacija.

Redagavimo testas. Per redagavimo testą reikia taisyti išversto teksto kalbą (numeravimo, skyrybos, gramatines, rašybos, žodžių vartosenos klaidas) ir formatą. Teksto originalas (antrąja kalba) pateikiamas ekrane. Šio teksto vertimas į pirmąją kalbą pateikiamas „MS Word“ („MS Office 2010“) formato rinkmenoje, kurią galima redaguoti. Tame tekste yra kalbos klaidų, jo formatas skiriasi nuo teksto originalo. Kandidatų prašoma rasti ir ištaisyti tas klaidas, kad vertimas atitiktų originalą. Testas trunka apie valandą.

Su pareigomis susijusio rašto parengimas / raštiška konkrečios srities užduotis. Per šį testą vertinami tam tikri gebėjimai, kurių reikia konkretaus profilio pareigoms atlikti. Pateikiama glaustai aprašyta konkreti situacija ir kandidatų prašoma parengti raštą, nurodant veiksmus, kurių reikia imtis tokioje situacijoje. Testas atliekamas kompiuteriu kandidatų antrąja kalba. Minimalus testui išlaikyti reikalingas balų skaičius nurodomas pranešime apie konkursą.

Specialiųjų įgūdžių vertinimo pokalbis / su konkrečia sritimi susijęs pokalbis. Šiuo testu siekiama įvertinti tam tikrus arba visus (žr. pranešimą apie konkursą) gebėjimus, kurių reikia konkretaus profilio pareigoms atlikti. Tai struktūrinis pokalbis su dviem atrankos komisijos nariais. Pokalbis vyksta kandidatų antrąja kalba. Minimalus testui išlaikyti reikalingas balų skaičius nurodomas pranešime apie konkursą. Specialiųjų įgūdžių vertinimo pokalbio / su konkrečia sritimi susijusio pokalbio nereikėtų painioti su bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbiu, kuris taip pat yra struktūrinis, bet per kurį daugiausia dėmesio skiriama bendriesiems įgūdžiams, o ne konkrečioms pareigoms. 

Situacinio įgūdžių vertinimo pokalbio (SĮVP) pavyzdžiai anglų, prancūzų kalbomis. Tai pokalbis, per kurį siekiama įvertinti bendruosius įgūdžius klausiant kandidato, kaip jis reaguotų konkrečioje situacijoje. Prieš dalyvaudami pokalbyje, kandidatai turėtų internete susipažinti su rašytine užduotimi ir pagalbine informacija, kad pasirengtų užduočiai. Per pokalbį bus aptariama užduotyje aprašyta situacija, taip pat bus įtraukta papildomų užduotyje neaprašytų situacijų. SĮVP vyksta nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų priemones. Per pokalbį kandidatai gali naudotis užduoties aprašu ir pagalbine informacija.

Galutinis teksto sutvarkymas. Per šį testą reikia taisyti išversto teksto formatą. Teksto originalas (antrąja kalba) pateikiamas ekrane. Šio teksto vertimas į pirmąją kalbą pateikiamas kaip redaguojamas tekstas. Tame tekste yra kalbos klaidų, jo formatas skiriasi nuo teksto originalo. Kandidatų prašoma rasti ir ištaisyti tas klaidas, kad vertimas atitiktų originalą. Testas trunka valandą.

Atvejo tyrimo pavyzdžiai anglų, prancūzų kalbomis. Tai tam tikru scenarijumi grįstas kompiuterinis testas, per kurį reikia spręsti įvairias problemas arba į jas reaguoti, remiantis vien tik pateikta medžiaga.

Įgūdžių vertinimo pokalbis. Per įgūdžių vertinimo pokalbį siekiama įvertinti kai kuriuos pasirinktus bendruosius įgūdžius, atsižvelgiant į konkursą ir pareigų, kurias eiti kandidatas pateikė paraišką, kategoriją (žr. pranešimą apie konkursą). Per pokalbį su kandidatais kiekvienam įgūdžiui skiriama apie 10 minučių. Klausimai sudaryti taip, kad vertintojai galėtų įvertinti pasirinktus bendruosius kandidato įgūdžius.

 

Administratoriai (AD, bendrojo profilio)

Internetinių testų pavyzdžiai

Mąstymo gebėjimų testai:

 • žodinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti žodinę, skaitinę informaciją)
 • matematinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti skaitinę informaciją)
 • abstraktusis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti sąvokų, neturinčių kalbinių, erdvinių ar matematinių savybių, ryšius)

Elgesio tam tikrose situacijose testo pavyzdysPer šį testą vertinamas jums būdingas elgesys darbo aplinkoje. Daugiau pavyzdžių anglųprancūzųvokiečių kalbomis ir vertinimo pavyzdys.

Situacinio įgūdžių vertinimo pokalbio (SĮVP) pavyzdžiai anglų, prancūzų kalbomis. Tai pokalbis, per kurį siekiama įvertinti bendruosius įgūdžius klausiant kandidato, kaip jis reaguotų konkrečioje situacijoje. Prieš dalyvaudami pokalbyje, kandidatai turėtų internete susipažinti su rašytine užduotimi ir pagalbine informacija, kad pasirengtų užduočiai. Per pokalbį bus aptariama užduotyje aprašyta situacija, taip pat bus įtraukta papildomų užduotyje neaprašytų situacijų. SĮVP vyksta nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų priemones. Per pokalbį kandidatai gali naudotis užduoties aprašu ir pagalbine informacija.

Žodinio pristatymo testo pavyzdžiai. Tai individualus analizės ir aptarimo testas, per kurį kandidatų prašoma aptarti hipotetinę darbinę situaciją ir atsakyti į klausimus. Prieš pokalbį kandidatai kviečiami susipažinti su visomis esamomis internetinės rašytinės užduoties versijomis ir pagalbine informacija, viską atidžiai perskaityti ir išanalizuoti, kad pasirengtų šiai užduočiai. Pokalbio pradžioje kandidatams pasakoma, kurią užduoties versiją jiems reikia aptarti (be vaizdinių pagalbinių priemonių), jiems taip pat reikės atsakyti į užduodamus klausimus. Kaip nurodyta pranešime apie konkursą, žodinis pristatymas trunka 20 minučių, per jį patikrinami tam tikri kandidatų gebėjimai.

Atvejo tyrimo pavyzdžiai anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Tai tam tikru scenarijumi grįstas kompiuterinis testas, per kurį reikia spręsti įvairias problemas arba į jas reaguoti, remiantis vien tik pateikta medžiaga.

Įgūdžių vertinimo pokalbis. Per įgūdžių vertinimo pokalbį siekiama įvertinti kai kuriuos pasirinktus bendruosius įgūdžius, atsižvelgiant į konkursą ir pareigų, kurias eiti kandidatas pateikė paraišką, kategoriją (žr. pranešimą apie konkursą). Per pokalbį su kandidatais kiekvienam įgūdžiui skiriama apie 10 minučių. Klausimai sudaryti taip, kad vertintojai galėtų įvertinti pasirinktus bendruosius kandidato įgūdžius.

Motyvacinis pokalbis. Motyvacija dirbti ES institucijose yra įvairialypė, turinti įvairių aspektų. Tai, be kita ko, susidomėjimo darbu ES institucijose priežastys, ES vertybių išmanymas ir jų puoselėjimas, esamų ir būsimų ES problemų suvokimas, darbo ES institucijose lūkesčiai, žinios apie ES ir jos ištakas, ES institucijas ir pagrindines ES politikos kryptis. Atsižvelgiant į šiuos aspektus parengta 20 min. trukmės motyvacinio pokalbio struktūra, pokalbyje dalyvauja du atrankos komisijos nariai. Per motyvacinį pokalbį vertinami visi minėti aspektai.

 

Administratoriai (AD, specialistai)

Internetinių testų pavyzdžiai

Mąstymo gebėjimų testai:

 • žodinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti žodinę, skaitinę informaciją)
 • matematinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti skaitinę informaciją)
 • abstraktusis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti sąvokų, neturinčių kalbinių, erdvinių ar matematinių savybių, ryšius)

Elgesio tam tikrose situacijose testo pavyzdys. Per šį testą vertinamas jums būdingas elgesys darbo aplinkoje. Daugiau pavyzdžių anglųprancūzųvokiečių kalbomis ir vertinimo pavyzdys.

Kalbos suvokimo testųpavyzdys 24 kalbomis – kalbos suvokimo testą sudaro 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie yra skirti kalbos – žodyno, gramatikos / sintaksės ir stiliaus mokėjimui įvertinti. Juose neklausiama apie konkrečiai institucijai, agentūrai ar tarnybai būdingas sritis. Kiekviename klausime pateikiama situacija ir keturi skirtingi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas. Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas vienas taškas, už neteisingus atsakymus taškai neatimami. Atsakyti į 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais kandidatams skiriamos 25 minutės.  Nors laiko veiksnys taip pat svarbus įvertinimui, testai sudaryti taip, kad kandidatai turėtų galimybę per skirtą laiką atsakyti į visus klausimus. Atsakant į klausimus nereikia jokių papildomų žinių – atsakyti reikia remiantis tik tekste pateikta informacija.

Vaidmenų užduotis. Per šį testą kandidatas dalyvauja vaidmenų žaidime ir bendrauja su vienu vaidmenį atliekančiu asmeniu. Pats vaidmenų žaidimas trunka apie 15–20 minučių, per jį patikrinami keli bendrieji įgūdžiai. Vyksta susitikimas su vaidmens atlikėju, imituojant tam tikrą situaciją. Specialiai parengtas vaidmens atlikėjas per susitikimą gali pateikti papildomos informacijos laikydamasis pusiau struktūrinio scenarijaus.

Situacinio įgūdžių vertinimo pokalbio (SĮVP) pavyzdžiai anglų, prancūzų kalbomis. Tai pokalbis, per kurį siekiama įvertinti bendruosius įgūdžius klausiant kandidato, kaip jis reaguotų konkrečioje situacijoje. Prieš dalyvaudami pokalbyje, kandidatai turėtų internete susipažinti su rašytine užduotimi ir pagalbine informacija, kad pasirengtų užduočiai. Per pokalbį bus aptariama užduotyje aprašyta situacija, taip pat bus įtraukta papildomų užduotyje neaprašytų situacijų. SĮVP vyksta nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų priemones. Per pokalbį kandidatai gali naudotis užduoties aprašu ir pagalbine informacija.

Žodinio pristatymo testo pavyzdžiai. Tai individualus analizės ir aptarimo testas, per kurį kandidatų prašoma aptarti hipotetinę darbinę situaciją ir atsakyti į klausimus. Prieš pokalbį kandidatai kviečiami susipažinti su visomis esamomis internetinės rašytinės užduoties versijomis ir pagalbine informacija, viską atidžiai perskaityti ir išanalizuoti, kad pasirengtų šiai užduočiai. Pokalbio pradžioje kandidatams pasakoma, kurią užduoties versiją jiems reikia aptarti (be vaizdinių pagalbinių priemonių), jiems taip pat reikės atsakyti į užduodamus klausimus. Kaip nurodyta pranešime apie konkursą, žodinis pristatymas trunka 20 minučių, per jį patikrinami tam tikri kandidatų gebėjimai.

Atvejo tyrimas anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Tai tam tikru scenarijumi grįstas kompiuterinis testas, per kurį reikia spręsti įvairias problemas arba į jas reaguoti, remiantis vien tik pateikta medžiaga.

Įgūdžių vertinimo pokalbis. Per įgūdžių vertinimo pokalbį siekiama įvertinti kai kuriuos pasirinktus bendruosius įgūdžius, atsižvelgiant į konkursą ir pareigų, kurias eiti kandidatas pateikė paraišką, kategoriją (žr. pranešimą apie konkursą). Per pokalbį su kandidatais kiekvienam įgūdžiui skiriama apie 10 minučių. Klausimai sudaryti taip, kad vertintojai galėtų įvertinti pasirinktus bendruosius kandidato įgūdžius.

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis. Šiuo testu siekiama įvertinti tam tikrus arba visus (žr. pranešimą apie konkursą) gebėjimus, kurių reikia konkretaus profilio pareigoms atlikti. Tai struktūrinis pokalbis su dviem atrankos komisijos nariais. Pokalbis vyksta kandidatų antrąja kalba. Minimalus testui išlaikyti reikalingas balų skaičius nurodomas pranešime apie konkursą. Specialiųjų įgūdžių vertinimo pokalbio / su konkrečia sritimi susijusio pokalbio nereikėtų painioti su bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbiu, kuris taip pat yra struktūrinis, bet per kurį daugiausia dėmesio skiriama bendriesiems įgūdžiams, o ne konkrečioms pareigoms.

Atitinkamos srities testas raštu. Per šį testą vertinami tam tikri gebėjimai, kurių reikia konkretaus profilio pareigoms atlikti. Pateikiama glaustai aprašyta konkreti situacija ir kandidatų prašoma aprašyti veiksmus, kurių reikia imtis tokioje situacijoje. Testas atliekamas kompiuteriu kandidatų antrąja kalba. Minimalus testui išlaikyti reikalingas balų skaičius nurodomas pranešime apie konkursą.

Su konkurso sritimi susijęs testas. Su konkurso sritimi susijusį testą sudaro klausimai su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie skirti konkretaus profilio pareigoms eiti būtiniems įgūdžiams patikrinti. Kiekvienas klausimas susietas su keturiais skirtingais atsakymų variantais, iš kurių tik vienas teisingas. Daugiau informacijos galima rasti pranešime apie konkursą ir kvietime.

 

Teisininkai lingvistai (AD)

Internetinių testų pavyzdžiai

Mąstymo gebėjimų testai:

 • žodinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti žodinę, skaitinę informaciją)
 • matematinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti skaitinę informaciją)
 • abstraktusis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti sąvokų, neturinčių kalbinių, erdvinių ar matematinių savybių, ryšius)

Elgesio tam tikrose situacijose testo pavyzdysPer šį testą vertinamas jums būdingas elgesys darbo aplinkoje. Daugiau pavyzdžių anglųprancūzųvokiečių kalbomis ir vertinimo pavyzdys.

Kalbos suvokimo testųpavyzdžiai 24 kalbomis – kalbos suvokimo testą sudaro 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie yra skirti kalbos – žodyno, gramatikos / sintaksės ir stiliaus mokėjimui įvertinti. Juose neklausiama apie konkrečiai institucijai, agentūrai ar tarnybai būdingas sritis. Kiekviename klausime pateikiama situacija ir keturi skirtingi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas. Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas vienas taškas, už neteisingus atsakymus taškai neatimami. Atsakyti į 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais kandidatams skiriamos 25 minutės.  Nors laiko veiksnys taip pat svarbus įvertinimui, testai sudaryti taip, kad kandidatai turėtų galimybę per skirtą laiką atsakyti į visus klausimus. Atsakant į klausimus nereikia jokių papildomų žinių – atsakyti reikia remiantis tik tekste pateikta informacija.

Vertimo raštu testų pavyzdžiai vokiečių, anglų, ispanų, prancūzų, italų kalbomis

Apibendrinimo testopavyzdys. Per šį testą gausite tekstą trečiąja kalba ir turėsite kompiuteryje parašyti jo santrauką pirmąja kalba (konkurso kalba). Šis testas trunka apie 2 valandas. Naudotis žodynais draudžiama.

Situacinio įgūdžių vertinimo pokalbio (SĮVP) pavyzdžiai anglų, prancūzų kalbomis. Tai pokalbis, per kurį siekiama įvertinti bendruosius įgūdžius klausiant kandidato, kaip jis reaguotų konkrečioje situacijoje. Prieš dalyvaudami pokalbyje, kandidatai turėtų internete susipažinti su rašytine užduotimi ir pagalbine informacija, kad pasirengtų užduočiai. Per pokalbį bus aptariama užduotyje aprašyta situacija, taip pat bus įtraukta papildomų užduotyje neaprašytų situacijų. SĮVP vyksta nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų priemones. Per pokalbį kandidatai gali naudotis užduoties aprašu ir pagalbine informacija.

Įgūdžių vertinimo pokalbis. Per įgūdžių vertinimo pokalbį siekiama įvertinti kai kuriuos pasirinktus bendruosius įgūdžius, atsižvelgiant į konkursą ir pareigų, kurias eiti kandidatas pateikė paraišką, kategoriją (žr. pranešimą apie konkursą). Per pokalbį su kandidatais kiekvienam įgūdžiui skiriama apie 10 minučių. Klausimai sudaryti taip, kad vertintojai galėtų įvertinti pasirinktus bendruosius kandidato įgūdžius.

 

Vertėjai raštu (AD)

Internetinių testų pavyzdžiai

Mąstymo gebėjimų testai:

 • žodinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti žodinę, skaitinę informaciją)
 • matematinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti skaitinę informaciją)
 • abstraktusis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti sąvokų, neturinčių kalbinių, erdvinių ar matematinių savybių, ryšius)

Elgesio tam tikrose situacijose testo pavyzdysPer šį testą vertinamas jums būdingas elgesys darbo aplinkoje. Daugiau pavyzdžių anglųprancūzųvokiečių kalbomis ir vertinimo pavyzdys.

Vertimo raštu testo pavyzdžiai 24 kalbomis

Tikrinimo testo pavyzdys. Teksto, išversto iš antrosios kalbos į pirmąją kalbą, tikrinimas.

Kalbos suvokimo testų pavyzdžiai 24 kalbomis – kalbos suvokimo testą sudaro 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie yra skirti kalbos – žodyno, gramatikos / sintaksės ir stiliaus mokėjimui įvertinti. Juose neklausiama apie konkrečiai institucijai, agentūrai ar tarnybai būdingas sritis. Kiekviename klausime pateikiama situacija ir keturi skirtingi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas. Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas vienas taškas, už neteisingus atsakymus taškai neatimami. Atsakyti į 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais kandidatams skiriamos 25 minutės.  Nors laiko veiksnys taip pat svarbus įvertinimui, testai sudaryti taip, kad kandidatai turėtų galimybę per skirtą laiką atsakyti į visus klausimus. Atsakant į klausimus nereikia jokių papildomų žinių – atsakyti reikia remiantis tik tekste pateikta informacija.

Situacinio įgūdžių vertinimo pokalbio (SĮVP) pavyzdžiai anglų, prancūzų kalbomis. Tai pokalbis, per kurį siekiama įvertinti bendruosius įgūdžius klausiant kandidato, kaip jis reaguotų konkrečioje situacijoje. Prieš dalyvaudami pokalbyje, kandidatai turėtų internete susipažinti su rašytine užduotimi ir pagalbine informacija, kad pasirengtų užduočiai. Per pokalbį bus aptariama užduotyje aprašyta situacija, taip pat bus įtraukta papildomų užduotyje neaprašytų situacijų. SĮVP vyksta nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų priemones. Per pokalbį kandidatai gali naudotis užduoties aprašu ir pagalbine informacija.

Žodinio pristatymo testo pavyzdžiai. Tai individualus analizės ir aptarimo testas, per kurį kandidatų prašoma aptarti hipotetinę darbinę situaciją ir atsakyti į klausimus. Prieš pokalbį kandidatai kviečiami susipažinti su visomis esamomis internetinės rašytinės užduoties versijomis ir pagalbine informacija, viską atidžiai perskaityti ir išanalizuoti, kad pasirengtų šiai užduočiai. Pokalbio pradžioje kandidatams pasakoma, kurią užduoties versiją jiems reikia aptarti (be vaizdinių pagalbinių priemonių), jiems taip pat reikės atsakyti į užduodamus klausimus. Kaip nurodyta pranešime apie konkursą, žodinis pristatymas trunka 20 minučių, per jį patikrinami tam tikri kandidatų gebėjimai.

Pagrindinės kalbos įgūdžių testopavyzdys. Pagrindinės kalbos įgūdžių testas yra klausimų su keliais atsakymų variantais testas, kurį sudaro 25 atskiri klausimai. Į kiekvieną klausimą pateikiami 4 atsakymo variantai, iš kurių tik vienas (A, B, C arba D) teisingas. Testui atlikti kandidatams skiriamos 25 minutės. Klausimai gali būti skirti įvertinti, kaip kandidatas moka gramatiką, žodyno ir frazeologizmų vartoseną, rašybą, skyrybą.

 

Vertėjai žodžiu (AD)

Internetinių testų pavyzdžiai

Mąstymo gebėjimų testai:

 • žodinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti žodinę, skaitinę informaciją)
 • matematinis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti skaitinę informaciją)
 • abstraktusis mąstymas (vertinamas kandidatų gebėjimas logiškai mąstyti ir suprasti sąvokų, neturinčių kalbinių, erdvinių ar matematinių savybių, ryšius)

Žodinio pristatymo testo pavyzdžiai. Tai individualus analizės ir aptarimo testas, per kurį kandidatų prašoma aptarti hipotetinę darbinę situaciją ir atsakyti į klausimus. Prieš pokalbį kandidatai kviečiami susipažinti su visomis esamomis internetinės rašytinės užduoties versijomis ir pagalbine informacija, viską atidžiai perskaityti ir išanalizuoti, kad pasirengtų šiai užduočiai. Pokalbio pradžioje kandidatams pasakoma, kurią užduoties versiją jiems reikia aptarti (be vaizdinių pagalbinių priemonių), jiems taip pat reikės atsakyti į užduodamus klausimus. Kaip nurodyta pranešime apie konkursą, žodinis pristatymas trunka 20 minučių, per jį patikrinami tam tikri kandidatų gebėjimai.

 

Sutartininkai / CAST nuolatinė atranka

Mąstymo gebėjimų testai:
Dėl I, II ir III pareigų grupių žr. skyrių „Padėjėjai (AST-SC)“ arba „Padėjėjai (AST)“.
Dėl IV pareigų grupės žr. skyrių „Administratoriai (AD, bendrojo profilio)“.

Kompetencija grindžiamas testas – klausimų su keliais atsakymų variantais testas, per kurį įvertinamos kandidatų konkrečios srities žinios. Išsamesnės informacijos ieškokite kvietime pareikšti susidomėjimą.
įgūdžių vertinimo testą sutartininkams sudaro 25 klausimai su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie skirti konkretaus profilio pareigoms eiti būtiniems įgūdžiams patikrinti. Įgūdžių vertinimo testų klausimai yra susiję su pareigomis, aprašytomis kvietime pareikšti susidomėjimą. Juose neklausiama apie konkrečiai institucijai, agentūrai ar tarnybai būdingas sritis. Kiekviename klausime pateikiama situacija ir keturi skirtingi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas.  Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas vienas taškas, už neteisingus atsakymus taškai neatimami. Atsakyti į 25 klausimus su pasirenkamais atsakymų variantais kandidatams skiriama 50 minučių.  Nors laiko veiksnys taip pat svarbus įvertinimui, testai sudaryti taip, kad kandidatai turėtų galimybę per skirtą laiką atsakyti į visus klausimus. Įgūdžių vertinimo testas laikomas kandidatų antrąja kalba. Testui išlaikyti II ir III pareigų grupių kandidatai turi surinkti 13 taškų iš 25, o IV pareigų grupės kandidatams reikia surinkti 16 taškų iš 25, kad testas būtų išlaikytas. Tokie testai taikomi toliau nurodytose srityse:

Finansai: klausimai apie finansines procedūras, apskaitos vadybą, analizę ir konsultacijas (auditas ir patikros), klausimai taip pat gali būti susiję su ekonomikos teorijomis, ekonominių ir finansinių tendencijų, raidos ir duomenų stebėjimo ir analizės priemonėmis.
Projektų ir programų valdymas: klausimai patikrinti žinioms apie projektų ir programų valdymą (planavimas, stebėjimas, vertinimas ir kt.), taip pat bus klausiama apie atitinkamus finansinius aspektus, komunikavimą ir kokybės užtikrinimą.
Sekretoriai, raštinės darbuotojai: klausimai apie įvairias sekretorių ir raštinės darbuotojų pareigas, pvz., susirinkimų organizavimą, komandiruočių parengimą, dokumentų ir pašto tvarkymą, korespondencijos rūšiavimą, susitikimų dienotvarkės rengimą ir t. t. Taip pat tikrinamos pagrindinės darbo su „MS Office“ programinės įrangos produktais žinios.
Administravimas ir žmogiškieji ištekliai: klausimai daugiausia susiję su darbuotojų administravimu ir kvalifikacijos kėlimu.
Komunikacija: klausimai apie praktines priemones, pvz., informacinius pranešimus, informacijos suvestines, komunikaciją internete, socialinę žiniasklaidą, taip pat aktualius projektų valdymo aspektus, pvz., susijusius su komunikacijos strategijų apibrėžimu, įgyvendinimu, vykdymu, ir kt.
Politiniai reikalai ir ES politika: klausimai patikrinti žinioms apie politikos sritis, tiek bendrąsias, tiek ES lygmens, taip pat gali būti klausimų teisės ir ekonomikos temomis.
Teisė: klausimai patikrinti žinioms apie ES, nacionalinę ir tarptautinę teisę, taip pat gali būti klausimų politikos ir ekonomikos temomis.
Informacinės ir ryšių technologijos (IRT): klausimai įvairiomis su IRT susijusiomis temomis, pavyzdžiui, apie programavimo kalbų (JAVA, „Visual Basic“, „Visual C#“ ir kt.) naudojimą, naudotojo aplinkos administravimą (pvz., „Windows“ ir „Unix“), tinklų ir telekomunikacijų administravimą ir kt.
Vaikų priežiūros darbuotojai: klausimai apie vaikų (3,5–14 m.) priežiūrą popamokinės veiklos patalpose ir lauke, ugdymą vaikų darželiuose, auklėjimą ir 0–3 m. amžiaus kūdikių ir vaikų priežiūrą lopšeliuose.
Švietimo įstaigų psichologaiklausimai apie įvarius aspektus, pavyzdžiui, vaikų darželio / lopšelio ar popamokinės veiklos centro ir jo darbuotojų darbo koordinavimą, vaikų gyvenimo kokybę ir jų bendravimą su tėvais, ugdymo misijos rengimą ir priežiūrą (įskaitant mokymą).

Kalbos suvokimo testas – tai testas, kurį sudaro klausimai su keliais atsakymų variantais ir kuriuo vertinamas antrosios kalbos (anglų, prancūzų arba vokiečių) žodyno, gramatikos / sintaksės ir stiliaus mokėjimas.
Kalbos suvokimo testą sutartininkams sudaro 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais, kurie skirti antrosios kalbos (anglų, prancūzų arba vokiečių) žodyno, gramatikos / sintaksės ir stiliaus mokėjimui įvertinti. Juose neklausiama apie konkrečiai institucijai, agentūrai ar tarnybai būdingas sritis. Kiekviename klausime pateikiama situacija ir keturi skirtingi atsakymų variantai, iš kurių tik vienas teisingas. Už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas vienas taškas, už neteisingus atsakymus taškai neatimami. Atsakyti į 12 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais kandidatams skiriama 30 minučių.  Nors laiko veiksnys taip pat svarbus įvertinimui, testai sudaryti taip, kad kandidatai turėtų galimybę per skirtą laiką atsakyti į visus klausimus. Testui išlaikyti III pareigų grupės kandidatai turi surinkti 6 taškus iš 12, o IV pareigų grupės kandidatams reikia surinkti 7 taškus iš 12, kad testas būtų išlaikytas.

Tokie testai taikomi toliau nurodytose srityse:
Vertėjai raštu / korektoriaitestu siekiama įvertinti, ar kandidatai gerai išmano antrosios kalbos (anglų, prancūzų arba vokiečių) žodyną, gramatiką / sintaksę ir stilių. Atsakant į klausimus nereikia jokių papildomų žinių – atsakyti reikia remiantis tik tekste pateikta informacija.

Visi šie testai bus kompiuteriniai ir juos visus laikysite vienu kartu pasirinktame (iš galimų) testavimo centre. Galimų pasirinkti testavimo centrų sąrašas kandidatams pateikiamas jiems siunčiamame kvietime.
 

Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai: šiai pareigų grupei įgūdžių vertinimo ir kalbos suvokimo testų nėra. Laikomi tik mąstymo gebėjimų testai.