Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Kā varu sniegt atļauju manas dalībvalsts iestādēm piedāvāt man palīdzību saistībā ar gatavošanos atlasei un darbā pieņemšanas procedūru?

Question categories:

Kandidāti, kas piedalās EPSO konkursos, var izvēlēties, lai viņu kontaktinformāciju atklāj viņu valsts iestādēm, lai tās varētu ar kandidātiem sazināties, piedāvājot palīdzību atlases un darbā pieņemšanas procedūrā (piemēram, mācības, informējošas sanāksmes, publikācijas u.tml.).

Šo izvēli kandidāti izdara, piesakot dalību konkursā. Proti, viņi attiecīgajā elektroniskās veidlapas sadaļā norāda, ka piekrīt (vai ka nepiekrīt). Šī piekrišana vai nepiekrišana ir spēkā tikai attiecībā uz to konkursu, kura procedūrā tā pausta. Tāpēc tā ir jānorāda katru reizi, kad ievadāt jaunu pieteikumu.

Savā pieteikuma veidlapā atbildot ar “Jā” uz attiecīgo jautājumu, jūs EPSO skaidri norādāt, ka piekrītat, ka jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tā konkursa atsauce, kurā piesakāt dalību, tiek nodoti tās valsts iestādēm, kuras pilsonis esat. Šīs datu nodošanas mērķis ir dot jūsu valsts iestādēm iespēju sazināties ar jums, lai piedāvātu palīdzību saistībā ar tā konkursa, kuram piesakāt dalību, ietvaros notiekošo atlasi un darbā pieņemšanas procedūru.

Tā kā attiecībā uz jūsu personas datu nodošanu jūsu valsts iestādēm ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (it īpaši — Regulas 7. un 9. pants).

Savā pieteikuma veidlapā atbildot ar “Jā” uz attiecīgo jautājumu, jūs tās valsts iestādēm, kuras pilsonis esat, skaidri norādāt, ka piekrītat iepriekšminēto personas datu apstrādei, kuras mērķis ir piedāvāt jums palīdzību saistībā ar tā konkursa, kuram piesakāt dalību, ietvaros notiekošo atlasi un darbā pieņemšanas procedūru. Jūsu valsts iestādes drīkst apstrādāt jūsu datus, kamēr piedalāties attiecīgajā konkursā vai tik ilgi, līdz tiek slēgts konkursa rezerves saraksts, kurā iekļauts jūsu vārds (vai arī līdz tam laikam, kad atsaucat savu piekrišanu jūsu datu apstrādei).

Uz jūsu personas datu apstrādi, ko veic jūsu valsts iestādes, attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Savu piekrišanu varat jebkurā laikā atsaukt, iesniedzot rakstisku pieprasījumu savai dalībvalstij. Tomēr tad, ja nolemsiet savu piekrišanu atsaukt pēc tam, kad EPSO ir jau nodevis jūsu datus jūsu dalībvalstij, jūsu valsts iestādes vienkārši nedrīkstēs turpināt jūsu datu apstrādi, bet pagātnē jau veiktā apstrāde, kas pamatojas uz jūsu atļauju, kuru devāt pirms atsaukšanas, joprojām būs likumīga.

Jūsu piekrišana tam, ka EPSO nodod jūsu personas datus jūsu valsts iestādēm, jums neuzliek pienākumu pieņemt palīdzības piedāvājumus, kurus šīs iestādes varētu jums izteikt.

Jūsu piekrišana tam, ka EPSO nodod jūsu personas datus jūsu valsts iestādēm, neuzliek tām pienākumu ar jums sazināties vai piedāvāt palīdzību. ES valsts, kuras pilsonis esat, pati lemj, vai tā rīkoties.