Pārlekt uz galveno saturu

Citas iespējas ES iestādēs un struktūrās

Zemāk redzamajā sarakstā ir informācija par citām darba iespējām, kas publicētas šādu ES iestāžu un struktūru attiecīgajās lapās.
 
 

Eiropas Parlaments ir dinamiska, iekļaujoša, daudzvalodīga organizācija, kas piedāvā ļoti daudzveidīgas karjeras un attīstības iespējas. Parlamenta darbinieki palīdz tieši ievēlētajiem Parlamenta deputātiem veidot dzīvīgu Eiropas demokrātiju un drošu, taisnīgu un pārtikušu Eiropu. Parlaments piedāvā karjeras iespējas ļoti atšķirīgās nodaļās, piemēram, tādās, kas ir saistītas ar Parlamenta galveno funkciju (likumdošanas darbu) vai gādāšanu, lai iestāde tehniskā ziņā varētu darboties bez traucējumiem. Ikvienam darbiniekam ir svarīga tieša vai netieša loma ES iedzīvotāju interesēs veiktajā Parlamenta darbā, līdz ar to palīdzot veicināt un aizsargāt demokrātiju, vārda brīvību un cilvēktiesības gan ES, gan ārpus tās. Apmeklējiet jauno Eiropas Parlamenta tīmekļa lapu “darbs ar mums”, lai atrastu citas iestāžu publicētās darba iespējas.

 

Darbs Padomes Ģenerālsekretariātā ir unikāla iespēja dot savu ieguldījumu un atbalstu divām svarīgām ES iestādēm — Eiropadomei un Eiropas Savienības Padomei.
Eiropadome, kuras locekļi ir visu ES dalībvalstu valstu un valdību vadītāji, nosaka vispārējo Eiropas Savienības politisko virzienu un ES nākotnei būtiskās prioritātes. Tā nosaka ES stratēģisko un politisko darbakārtību augstākajā politiskajā līmenī. Eiropas Savienības Padome apspriež un pieņem ES tiesību aktus, koordinē dalībvalstu politiku, izstrādā kopējo ārpolitiku un drošības politiku un slēdz starptautiskus nolīgumus. Visu ES dalībvalstu ministri un valsts sekretāri tiekas 10 dažādos sastāvos atkarībā no apspriežamā temata.

 

Eiropas Komisija (EK) sekmē ES vispārējās intereses, ierosinot un īstenojot tiesību aktus, – tā ir politiski neatkarīga Eiropas Savienības izpildvaras iestāde.  Politisko līderību nodrošina komisāru komanda (pa vienam no katras ES dalībvalsts), savukārt komisāri ir pakļauti Komisijas priekšsēdētājam, kurš lemj, par kuru politikas jomu kurš komisārs ir atbildīgs. Kad tiesību akta priekšlikums ir publiskots, tas pieņemšanas procedūrā nonāk Padomē (kas pārstāv dalībvalstis) un Parlamentā (kas pārstāv Eiropas pilsoņus). Eiropas Komisija sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm pārvalda ES budžetu un politikas programmas (t. i., lauksaimniecība, zivsaimniecība, pētniecība u. c.).

 

Eiropas Savienības Tiesa ir ES tiesu iestāde. Tās uzdevums ir nodrošināt, ka ES iestādes un dalībvalstis ievēro ES tiesību aktus un tos piemēro vienādi visā ES. Šādi tiek nodrošināts, ka ES pamatā ir tiesiskums — visu demokrātisko struktūru pamatelements.

 

Eiropas Revīzijas palāta ir Eiropas Savienības ārējā revīzijas iestāde, — izveidota ar Briseles līgumu 1975. gada 22. jūlijā, tā sāka darbu 1977. gada oktobrī. Revīzijas palāta ir viena no septiņām ES iestādēm, atrodas Luksemburgā un nodarbina aptuveni 900 darbinieku no visām ES valstīm — revidentus un atbalsta un administratīvos darbiniekus.

 

Eiropas Reģionu komiteja pārstāv Eiropas Savienības reģionus un pilsētas. Tā ir politiska asambleja, kurā piedalās vairāk nekā 300 vietējo un reģionālo politiķu. Reģionu komitejas locekļi sniedz atzinumus un veido diskusijas ar Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes pārstāvjiem, tā palīdzot pieņemt Savienības lēmumus.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir unikāls forums, kas sekmē konsultācijas, dialogu un vienprātību starp dažādu organizētas pilsoniskās sabiedrības sektoru pārstāvjiem, tostarp darba devējiem, arodbiedrībām un dažādam grupām, piemēram, profesionālajām un sabiedriskajām apvienībām, jaunatnes organizācijām, sieviešu grupām, lauksaimniekiem, patērētājiem, MVU, vides aktīvistiem un daudziem citiem. Tās uzdevums ir dot iespēju paust viedokli organizētai pilsoniskajai sabiedrībai.

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) ir neatkarīga ES datu aizsardzības iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt, ka ES iestādes un struktūras ievēro datu aizsardzības tiesību aktus. EDAU ir arī objektīvs padomdevējs attiecībā uz politiku un ierosinātajiem tiesību aktiem, kas varētu ietekmēt tiesības uz privātās dzīves un datu aizsardzību.

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) ir Eiropas Savienības diplomātiskais korpuss. Tas palīdz ES ārlietu vadītājam (Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos) kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanā. EĀDD atrodas Briselē, bet tas balstās uz plašu ES diplomātisko klātbūtni visā pasaulē, un tādējādi tas apvieno Eiropas ierēdņus, ES dalībvalstu ārlietu dienestu diplomātus un vietējos darbiniekus valstīs visā pasaulē.

 

Eiropas Ombuds ir mazs, dinamisks birojs, kas palīdz iedzīvotājiem risināt problēmas, kas radušās saistībā ar ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām. Ombuds (jeb tiesībsargs) izmeklē sūdzības par dažādiem jautājumiem, sākot ar pārredzamības trūkumu lēmumu pieņemšanas procesā vai atteikumu piekļūt dokumentiem un beidzot ar pamattiesību pārkāpumiem līgumiskos jautājumos. Ombuds pēc savas iniciatīvas arī veic izmeklēšanas par sistēmiskiem jautājumiem un veicina labu administratīvo praksi. Ombudā strādā aptuveni 80 darbinieku komanda, kuras uzdevums ir izveidot efektīvāku, atbildīgāku, pārredzamāku un ētiskāku ES pārvaldi.

 

Lai uzzinātu vairāk par darba iespējām ES izpildaģentūrās, apmeklējiet ES aģentūru tīkla (EUAN) lapu!

ES aģentūru tīkls palielina atsevišķu ES aģentūru un kopuzņēmumu vērtību, jo ļauj tiem padziļināt sadarbību, un tā mērķis ir sniegt drošu pamatu ES iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm, kam tas ir atbalsts prioritāro ieceru īstenošanā. Tādējādi šis tīkls ir izmaksu ziņā efektīvs, elastīgs un ietekmīgs administratīvais pamats Savienības politikas īstenošanai.

 

Iestādes un struktūras, kurām darbiniekus neatlasa EPSO.

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir viena no jaunākajām oficiālajām ES iestādēm, tā izveidota 1998. gadā, un tajā strādā vairāk nekā 3500 darbinieku no visas Eiropas. ECB galvenā misija ir integrētu finanšu tirgu un finanšu stabilitātes veicināšana. ECB cieši sadarbojas ar visām 19 eirozonas valstu centrālajām bankām un kopā ar tām veido grupu, ko sauc par Eirosistēmu. Tā arī regulāri sazinās ar 27 ES valstu centrālajām bankām tīklā, ko sauc par Eiropas Centrālo banku sistēmu.

 

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir Eiropas Savienības aizdevējiestāde. Eiropas Investīciju bankas grupai ir divas daļas — Eiropas Investīciju banka un Eiropas Investīciju fonds. Tām ir vairāk nekā 60 gadu pieredze un zināšanas projektu finansēšanā. EIB grupas galvenā mītne atrodas Luksemburgā, un tai ir vietējo un reģionālo biroju tīkls Eiropā un ārpus tās robežām.