Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

EPSO tests

Laatste update: 08/06/2022
 

Meer informatie over onze tests

Voor elk vergelijkend onderzoek of selectieprocedure op de website van EPSO moet u een reeks tests afleggen. Daarmee beoordelen we uw algemene en specifieke competenties. De procedure verloopt in verschillende fasen: de eerste ronde omvat een aantal meerkeuzetoetsen per computer. Bij procedures voor specialisten kan deze eerste ronde bestaan uit een selectie uitsluitend op basis van kwalificaties.

Als u voor die meerkeuzetests en/of de selectie op basis van kwalificaties slaagt, en volgens het online-sollicitatieformulier ook aan alle algemene en bijzondere voorwaarden voldoet, wordt u uitgenodigd voor een assessment. Het assessment vindt online plaats (op afstand) en wordt doorgaans gespreid over verschillende dagen.

Competenties en ankers

Bij een assessment testen we uw algemene competenties en de specifieke vaardigheden voor de functie/het vakgebied. Elke algemene competentie omvat vijf “ankers”, kernelementen op basis waarvan de competentie wordt beoordeeld tijdens een bepaalde opdracht. Kandidaten worden voor elk anker apart beoordeeld en krijgen een totaalscore per competentie. De ankers die worden gebruikt voor de algemene vaardigheden zijn nu beschikbaar.

Soorten tests

Hieronder vindt u beschrijvingen en voorbeelden van verschillende soorten tests. Ze geven u een idee van de vragen en opdrachten die u kunt verwachten.

Let op: het aantal en soort tests dat u moet afleggen, kan variërennaargelang van het vergelijkend onderzoek en het niveau van de functie. Wat de tests in uw geval precies inhouden, leest u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling.

Voor meer informatie over de selectieprocedures van EPSO kunt u ook terecht op de webpagina EPSO-tests: mythes en feiten.

 

Assistent (AST-SC)

Onlinetests: voorbeelden

Redeneervermogen:

 • verbaal (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van verbale informatie)
 • numeriek (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van numerieke informatie)
 • abstract (beoordeling van uw vermogen om logische verbanden te leggen tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn)

Beroepsvaardigheden:

 • nauwkeurigheid en precisie (beoordeling van uw vermogen om informatie snel te verwerken)
 • prioriteiten stellen en organiseren (beoordeling van uw vermogen om uw werk te organiseren en daarbij prioriteiten te stellen)

Talenkennistest: voorbeeld in 24 talen - de talenkennistest bestaat uit twaalf meerkeuzevragen waarmee uw taalvaardigheid wordt beoordeeld. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. Deze test is niet specifiek afgestemd op een van de Europese instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag is gebaseerd op een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 30 minuten de tijd voor de twaalf meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. Voor deze vragen is geen extra kennis nodig, zij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie in de tekst.

Test Microsoft Office-vaardigheden: voorbeelden in het Engels en Frans – met deze test wordt nagegaan in hoeverre u de functies van MS Word 2016 kent en kunt gebruiken. Het aantal vragen, de duur van de test en de vereiste minimumscore vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek.

Test redactionele vaardigheden: bij deze praktische test worden uw redactionele vaardigheden beoordeeld (met name spelling, woordenschat en grammatica) in taal 2, niet uw kennis van het onderwerp van de stelopdracht. U moet een onderwerp kiezen uit een lijst. Over dit onderwerp moet u een tekst schrijven. U moet dit doen op de computer en u krijgt daarvoor 30 minuten de tijd.

Rollenspel: bij deze test speelt u een rol in een één-op-één-interactie met een acteur. Met het rollenspel, dat 15 tot 20 minuten duurt, wordt een aantal algemene competenties getest. U vergadert over de in de opdracht geschetste situatie met de getrainde acteur, die u aanvullende informatie kan geven aan de hand van een min of meer gestructureerd script. 

Vakgerelateerde test: deze test omvat een reeks meerkeuzevragen om na te gaan hoe geschikt u bent voor de taken van het specifieke profiel. Bij elke vraag kunt u kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Meer informatie vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek en in de uitnodiging.

Vakgerelateerd interview (secretariaatsmedewerkers): tijdens dit interview worden uw specifieke vaardigheden en kennis op het vakgebied grondig getoetst. Ook de volgende drie algemene vaardigheden worden beoordeeld, maar daarover worden geen specifieke vragen gesteld: problemen analyseren en oplossen, communiceren en stressbestendigheid.

 

Assistent (AST)

Onlinetests: voorbeelden

Redeneervermogen:

 • verbaal (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van verbale informatie)
 • numeriek (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van numerieke informatie)
 • abstract (beoordeling van uw vermogen om logische verbanden te leggen tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn)

Beroepsvaardigheden:

 • nauwkeurigheid en precisie (beoordeling van uw vermogen om informatie snel te verwerken)
 • prioriteiten stellen en organiseren (beoordeling van uw vermogen om uw werk te organiseren en daarbij prioriteiten te stellen)

Situatiebeoordelingstest: voorbeelden in het Engels, Frans en Duits en voorbeeld correctiemethode –  met deze test wordt nagegaan hoe u zich in een werkomgeving gedraagt.

Vakgerelateerde test: deze test omvat een reeks meerkeuzevragen om na te gaan hoe geschikt u bent voor de taken van het specifieke profiel. Bij elke vraag kunt u kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Meer informatie vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek en in de uitnodiging.

Talenkennistest: voorbeeld in 24 talen - de talenkennistest bestaat uit twaalf meerkeuzevragen waarmee uw taalvaardigheid wordt beoordeeld. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. Deze test is niet specifiek afgestemd op een van de Europese instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag is gebaseerd op een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 30 minuten de tijd voor de twaalf meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. Voor deze vragen is geen extra kennis nodig, zij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie in de tekst.

Correctietest: bij deze test moet u de taalfouten (grammatica, spelling, interpunctie en woordenschat) en formatteringsfouten (bijv. nummering) in een vertaling corrigeren. De brontekst in taal 2 verschijnt op het scherm. U krijgt een vertaling in taal 1 in MS Word-formaat (MS Office 2010) met vertaal- en formatteringsfouten. U moet deze fouten opsporen en corrigeren, zodat de tekst overeenstemt met de brontekst. U krijgt hiervoor ongeveer een uur.

Opstellen van een nota in verband met de functie / schriftelijke test op het vakgebied: met deze test wordt nagegaan of u beschikt over een aantal competenties die voor de functie en het profiel vereist zijn. U krijgt een korte schriftelijke uitleg over een bepaald probleem. U moet een nota opstellen waarin u beschrijft hoe dit probleem kan worden aangepakt. U legt deze test per computer af in taal 2. In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek staat hoeveel punten u minimaal dient te behalen.

Specifiek gedragsgericht interview/vakgerelateerd interview: bij dit gesprek wordt een beoordeling gemaakt van bepaalde of alle competenties die voor de functie en het profiel vereist zijn. Het gaat om een gestructureerd gesprek met twee leden van de jury. Het gesprek vindt plaats in uw taal 2. In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek staat hoeveel punten u minimaal dient te behalen. Het specifiek gedragsgericht interview/vakgerelateerd interview mag niet worden verward met het algemeen gedragsgericht interview, dat ook gestructureerd is, maar dat op algemene, in plaats van op specifieke competenties is toegespitst. 

Situationeel gedragsgericht interview: voorbeelden in het Engels en Frans – een gesprek aan de hand waarvan algemene competenties worden getest door u te vragen hoe u in een specifieke situatie zou reageren. U wordt verzocht vóór het interview ter voorbereiding online een schriftelijke opdrachtomschrijving met achtergrondinformatie te bestuderen. Bij het interview zal worden ingegaan op de in de opdracht beschreven situatie, evenals op andere situaties die niet op de opdracht zijn gebaseerd. Het interview wordt op afstand afgenomen via videoconferentie. Tijdens het interview mag u de schriftelijke opdracht en de achtergrondinformatie raadplegen.

Afwerking van een tekst: In deze test moet u opmaakfouten in een vertaling corrigeren. De brontekst in taal 2 verschijnt op het scherm. U ziet ook een vertaling in taal 1, in een bewerkbare tekst met taal- en formatteringsfouten. U moet deze fouten opsporen en corrigeren, zodat de vertaling overeenstemt met de brontekst. U krijgt hiervoor een uur.

Casestudy: voorbeelden in het Engels en Frans – computertest aan de hand van een scenario waarbij u voor verschillende problemen wordt gesteld die u moet oplossen of waarop u moet reageren, waarbij u alleen het aangeboden materiaal mag gebruiken.

Gedragsgericht interview: bij het gedragsgericht interview worden een aantal algemene competenties beoordeeld, afhankelijk van het vakgebied en het niveau van de functie waarnaar u solliciteert (zoals beschreven in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek). Voor elke competentie wordt ongeveer 10 minuten uitgetrokken. De vragen zijn zo opgezet dat de beoordelaars uw algemene competenties kunnen evalueren.

 

Administrateur (AD, generalist)

Onlinetests: voorbeelden

Redeneervermogen:

 • verbaal (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van verbale informatie)
 • numeriek (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van numerieke informatie)
 • abstract (beoordeling van uw vermogen om logische verbanden te leggen tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn)

Voorbeeld van een situatiebeoordelingstestmet deze test wordt nagegaan hoe u zich in een werkomgeving gedraagt. Meer voorbeelden in het EngelsFrans en Duits en voorbeeld correctiemethode.

Situationeel gedragsgericht interview: voorbeelden in het Engels en Frans – een gesprek aan de hand waarvan algemene competenties worden getest door u te vragen hoe u in een specifieke situatie zou reageren. U wordt verzocht vóór het interview ter voorbereiding online een schriftelijke opdrachtomschrijving met achtergrondinformatie te bestuderen. Bij het interview zal worden ingegaan op de in de opdracht beschreven situatie, evenals op andere situaties die niet op de opdracht zijn gebaseerd. Het interview wordt op afstand afgenomen via videoconferentie. Tijdens het interview mag u de schriftelijke opdracht en de achtergrondinformatie raadplegen.

Mondelinge presentatie: voorbeelden – een individueel af te leggen analyse- en presentatietest, waarbij u een fictief probleem in verband met een werksituatie moet presenteren en enkele vragen daarover moet beantwoorden. Van tevoren wordt u gevraagd ter voorbereiding online de verschillende versies van de opdracht en de achtergrondinformatie te raadplegen, lezen en analyseren. Aan het begin van de test hoort u welke versie u (zonder visuele ondersteuning) moet presenteren en daarna moet u er vragen over beantwoorden. De mondelinge presentatie duurt 20 minuten en test de in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek vermelde competenties.

Casestudy: voorbeelden in het Engels, Frans en Duits – computertest aan de hand van een scenario waarbij u voor verschillende problemen wordt gesteld die u moet oplossen of waarop u moet reageren, waarbij u alleen het aangeboden materiaal mag gebruiken.

Gedragsgericht interview: bij het gedragsgericht interview worden een aantal algemene competenties beoordeeld, afhankelijk van het vakgebied en het niveau van de functie waarnaar u solliciteert (zoals beschreven in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek). Voor elke competentie wordt ongeveer 10 minuten uitgetrokken. De vragen zijn zo opgezet dat de beoordelaars uw algemene competenties kunnen evalueren.

Motivatiegesprek: kandidaten hebben allerlei redenen om voor de EU te willen werken. We kijken daarom naar verschillende elementen: Waarom solliciteert u bij de EU? Wat weet u over de Europese waarden en hoe past u die toe? Wat zijn de uitdagingen voor de EU, nu en in de toekomst? Wat verwacht u van een loopbaan bij de EU? Hoe is de EU ontstaan en wat houdt ze in? Wat weet u over de EU-instellingen en het EU-beleid? Op basis van dit soort vragen voert u een gestructureerd motivatiegesprek van 20 minuten met twee leden van de jury. In dit gesprek komen al deze elementen aan bod.

 

Administrateur (AD, specialist)

Onlinetests: voorbeelden

Redeneervermogen:

 • verbaal (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van verbale informatie)
 • numeriek (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van numerieke informatie)
 • abstract (beoordeling van uw vermogen om logische verbanden te leggen tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn)

Voorbeeld van een situatiebeoordelingstest: met deze test wordt nagegaan hoe u zich in een werkomgeving gedraagt. Meer voorbeelden in het EngelsFrans en Duits en voorbeeld correctiemethode.

Talenkennistest:voorbeeld in 24 talen - de talenkennistest bestaat uit twaalf meerkeuzevragen waarmee uw taalvaardigheid wordt beoordeeld. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. Deze test is niet specifiek afgestemd op een van de Europese instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag is gebaseerd op een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 25 minuten de tijd voor de 12 meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. Voor deze vragen is geen extra kennis nodig, zij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie in de tekst.

Rollenspel: bij deze test speelt u een rol in een één-op-één-interactie met een acteur. Met het rollenspel, dat 15 tot 20 minuten duurt, wordt een aantal algemene competenties getest. U vergadert over de in de opdracht geschetste situatie met de getrainde acteur, die u aanvullende informatie kan geven aan de hand van een min of meer gestructureerd script.

Situationeel gedragsgericht interview: voorbeelden in het Engels en Frans – een gesprek aan de hand waarvan algemene competenties worden getest door u te vragen hoe u in een specifieke situatie zou reageren. U wordt verzocht vóór het interview ter voorbereiding online een schriftelijke opdrachtomschrijving met achtergrondinformatie te bestuderen. Bij het interview zal worden ingegaan op de in de opdracht beschreven situatie, evenals op andere situaties die niet op de opdracht zijn gebaseerd. Het interview wordt op afstand afgenomen via videoconferentie. Tijdens het interview mag u de schriftelijke opdracht en de achtergrondinformatie raadplegen.

Mondelinge presentatie: voorbeelden – een individueel af te leggen analyse- en presentatietest, waarbij u een fictief probleem in verband met een werksituatie moet presenteren en enkele vragen daarover moet beantwoorden. Van tevoren wordt u gevraagd ter voorbereiding online de verschillende versies van de opdracht en de achtergrondinformatie te raadplegen, lezen en analyseren. Aan het begin van de test hoort u welke versie u (zonder visuele ondersteuning) moet presenteren en daarna moet u er vragen over beantwoorden. De mondelinge presentatie duurt 20 minuten en test de in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek vermelde competenties.

Casestudy: Engels, Frans en Duits – computertest aan de hand van een scenario waarbij u voor verschillende problemen wordt gesteld die u moet oplossen of waarop u moet reageren, waarbij u alleen het aangeboden materiaal mag gebruiken.

Gedragsgericht interview: bij het gedragsgericht interview worden een aantal algemene competenties beoordeeld, afhankelijk van het vakgebied en het niveau van de functie waarnaar u solliciteert (zoals beschreven in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek). Voor elke competentie wordt ongeveer 10 minuten uitgetrokken. De vragen zijn zo opgezet dat de beoordelaars uw algemene competenties kunnen evalueren.

Vakgerelateerd interview: bij dit gesprek wordt een beoordeling gemaakt van bepaalde of alle competenties die voor de functie en het profiel vereist zijn. Het gaat om een gestructureerd gesprek met twee leden van de jury. Het gesprek vindt plaats in de taal die u heeft gekozen als taal 2. In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek staat hoeveel punten u minimaal dient te behalen. Het specifiek gedragsgericht interview/vakgerelateerd interview mag niet worden verward met het algemeen gedragsgericht interview, dat ook gestructureerd is, maar dat op algemene, in plaats van op specifieke competenties is toegespitst.

Schriftelijke test op het vakgebied: met deze test wordt nagegaan of u beschikt over een aantal competenties die voor de functie en het profiel vereist zijn. Met een korte schriftelijke uitleg wordt u een bepaald probleem voorgelegd. U moet schriftelijk uitleggen hoe u dit probleem zou aanpakken. U legt deze test aan de computer af in taal 2. In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek staat hoeveel punten u minimaal dient te behalen.

Vakgerelateerde test: deze test omvat een reeks meerkeuzevragen om na te gaan hoe geschikt u bent voor de taken van het specifieke profiel. Bij elke vraag kunt u kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Meer informatie vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek en in de uitnodiging.

 

Jurist-linguïst (AD)

Onlinetests: voorbeelden

Redeneervermogen:

 • verbaal (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van verbale informatie)
 • numeriek (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van numerieke informatie)
 • abstract (beoordeling van uw vermogen om logische verbanden te leggen tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn)

Voorbeeld van een situatiebeoordelingstestmet deze test wordt nagegaan hoe u zich in een werkomgeving gedraagt. Meer voorbeelden in het EngelsFrans en Duits en voorbeeld correctiemethode.

Talenkennistest:voorbeeld in 24 talen - de talenkennistest bestaat uit twaalf meerkeuzevragen waarmee uw taalvaardigheid wordt beoordeeld. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. Deze test is niet specifiek afgestemd op een van de Europese instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag is gebaseerd op een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 25 minuten de tijd voor de 12 meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. Voor deze vragen is geen extra kennis nodig, zij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie in de tekst.

Vertaaltests: voorbeelden in het Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans

Samenvattingstest:voorbeeld – bij deze test krijgt u een tekst in taal 3 en moet u daarvan een samenvatting maken in taal 1 (de taal van het vergelijkend onderzoek). De test duurt ongeveer 2 uur. U mag daarbij geen woordenboek gebruiken.

Situationeel gedragsgericht interview: voorbeelden in het Engels en Frans – een gesprek aan de hand waarvan algemene competenties worden getest door u te vragen hoe u in een specifieke situatie zou reageren. U wordt verzocht vóór het interview ter voorbereiding online een schriftelijke opdrachtomschrijving met achtergrondinformatie te bestuderen. Bij het interview zal worden ingegaan op de in de opdracht beschreven situatie, evenals op andere situaties die niet op de opdracht zijn gebaseerd. Het interview wordt op afstand afgenomen via videoconferentie. Tijdens het interview mag u de schriftelijke opdracht en de achtergrondinformatie raadplegen.

Gedragsgericht interview: bij het gedragsgericht interview worden een aantal algemene competenties beoordeeld, afhankelijk van het vakgebied en het niveau van de functie waarnaar u solliciteert (zoals beschreven in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek). Voor elke competentie wordt ongeveer 10 minuten uitgetrokken. De vragen zijn zo opgezet dat de beoordelaars uw algemene competenties kunnen evalueren.

 

Vertaler (AD)

Onlinetests: voorbeelden

Redeneervermogen:

 • verbaal (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van verbale informatie)
 • numeriek (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van numerieke informatie)
 • abstract (beoordeling van uw vermogen om logische verbanden te leggen tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn)

Voorbeeld van een situatiebeoordelingstestmet deze test wordt nagegaan hoe u zich in een werkomgeving gedraagt. Meer voorbeelden in het EngelsFrans en Duits en voorbeeld correctiemethode.

Vertaaltestvoorbeelden in 24 talen

Revisietestvoorbeeld – revisie van een vertaling van taal 2 naar taal 1.

Talenkennistest: voorbeeld in 24 talen - de talenkennistest bestaat uit twaalf meerkeuzevragen waarmee uw taalvaardigheid wordt beoordeeld. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. Deze test is niet specifiek afgestemd op een van de Europese instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag is gebaseerd op een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 25 minuten de tijd voor de 12 meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. Voor deze vragen is geen extra kennis nodig, zij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie in de tekst.

Situationeel gedragsgericht interview: voorbeelden in het Engels en Frans – een gesprek aan de hand waarvan algemene competenties worden getest door u te vragen hoe u in een specifieke situatie zou reageren. U wordt verzocht vóór het interview ter voorbereiding online een schriftelijke opdrachtomschrijving met achtergrondinformatie te bestuderen. Bij het interview zal worden ingegaan op de in de opdracht beschreven situatie, evenals op andere situaties die niet op de opdracht zijn gebaseerd. Het interview wordt op afstand afgenomen via videoconferentie. Tijdens het interview mag u de schriftelijke opdracht en de achtergrondinformatie raadplegen.

Mondelinge presentatie: voorbeelden – een individueel af te leggen analyse- en presentatietest, waarbij u een fictief probleem in verband met een werksituatie moet presenteren en enkele vragen daarover moet beantwoorden. Van tevoren wordt u gevraagd ter voorbereiding online de verschillende versies van de opdracht en de achtergrondinformatie te raadplegen, lezen en analyseren. Aan het begin van de test hoort u welke versie u (zonder visuele ondersteuning) moet presenteren en daarna moet u er vragen over beantwoorden. De mondelinge presentatie duurt 20 minuten en test de in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek vermelde competenties.

Taalvaardigheidstest in de hoofdtaal: voorbeeld – de taalvaardigheidstest in de hoofdtaal bestaat uit 25 onafhankelijke meerkeuzevragen. Bij elke vraag kunt u kiezen uit vier antwoorden (A, B, C en D), waarvan er slechts één juist is. Voor deze test krijgt u 25 minuten. Met de vragen testen we uw kennis op de volgende gebieden: grammatica, woordenschat, idioom, spelling en interpunctie.

 

Tolk (AD)

Onlinetests: voorbeelden

Redeneervermogen:

 • verbaal (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van verbale informatie)
 • numeriek (beoordeling van uw vermogen om logisch na te denken op basis van numerieke informatie)
 • abstract (beoordeling van uw vermogen om logische verbanden te leggen tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn)

Mondelinge presentatie: voorbeelden – een individueel af te leggen analyse- en presentatietest, waarbij u een fictief probleem in verband met een werksituatie moet presenteren en enkele vragen daarover moet beantwoorden. Van tevoren wordt u gevraagd ter voorbereiding online de verschillende versies van de opdracht en de achtergrondinformatie te raadplegen, lezen en analyseren. Aan het begin van de test hoort u welke versie u (zonder visuele ondersteuning) moet presenteren en daarna moet u er vragen over beantwoorden. De mondelinge presentatie duurt 20 minuten en test de in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek vermelde competenties.

 

Arbeidscontractanten / CAST Permanent

Redeneervermogen:
Voor functiegroepen I, II en III, zie Assistent (AST-SC) of Assistent (AST).
Voor functiegroep IV, zie Administrateur (AD, generalist).

Bekwaamheidstest: test met meerkeuzevragen om uw kennis in verband met een specifiek profiel te beoordelen. Lees de aankondiging voor meer informatie.
De bekwaamheidstest voor contractanten omvat 25 meerkeuzevragen waarmee wordt nagegaan hoe geschikt u bent voor de taken van het specifieke profiel. De vragen in de bekwaamheidstests houden verband met de taken die vermeld zijn in de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Deze test is niet specifiek afgestemd op een van de Europese instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag is gebaseerd op een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is.  Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 50 minuten de tijd voor de 25 meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. U legt deze bekwaamheidstest af in de taal die u heeft gekozen als taal 2. Voor functiegroepen II en III moet u minimaal 13 van de 25 vragen goed beantwoorden, voor functiegroep IV moeten dat er minstens 16 zijn. Dit type test moet u afleggen indien u solliciteert op een van de volgende profielen:

Financiën: vragen over financiële procedures, accounting, analyse en advies (audits en controles), eventueel met inbegrip van economische theorie en instrumenten om economische en financiële tendensen, ontwikkelingen en data te monitoren en te analyseren.
Project- en programmabeheer: vragen over project-/programmabeheer (planning, monitoring, evaluatie enz.) en relevante financiële aspecten, communicatie en kwaliteitsborging.
Secretariaats- en kantoormedewerkers: vragen over secretariaats- en ondersteunende taken zoals vergaderingen en dienstreizen organiseren, documenten, post en e-mail sorteren en archiveren, agenda bijhouden enz. Ook de basiskennis van MS Office-software wordt getest.
Administratie en human resources: voor het merendeel vragen over personeelsbeheer en beroepsopleiding.
Communicatie: vragen over concrete instrumenten, zoals bijvoorbeeld briefings, factsheets, onlinecommunicatie en sociale media, en over projectbeheer, zoals het opstellen en uitvoeren van communicatiestrategieën.
Politieke zaken en EU-beleid: vragen over beleidskwesties, zowel algemeen als op EU-niveau, en eventueel over juridische en economische zaken.
Rechten: vragen over EU-, nationaal en internationaal recht, en eventueel over beleids- en economische zaken.
Informatie- en communicatietechnologie (ICT): vragen over allerlei aspecten van ICT, zoals bijvoorbeeld over programmeertalen (Java, Visual Basic, Visual C# enz.), gebruikersplatformen en besturingssystemen (bijv. Windows en Unix), netwerkbeheer en telecom.
Kinderverzorging: vragen over naschoolse en openluchtopvang (kinderen van 3,5-14 jaar), kleuteronderwijs en verzorging van kinderen van 0-3 jaar in crèches.
Onderwijspsychologenvragen over allerlei onderwerpen zoals de coördinatie van werk en personeel in een centrum voor kinderopvang of naschoolse opvang, het welbevinden van de kinderen en de interactie met de ouders, de ontwikkeling en evaluatie van opvoedings- en leerdoelstellingen, enz.

Talenkennistest: een meerkeuzetest waarbij uw begrip van taal 2 (Engels, Frans, Duits) getest wordt. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl.
De talenkennistest voor arbeidscontractanten bestaat uit twaalf meerkeuzevragen waarmee uw begrip van taal 2 (EN-FR-DE) getest wordt. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. Deze test is niet specifiek afgestemd op een van de Europese instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag is gebaseerd op een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 30 minuten de tijd voor de twaalf meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. Voor functiegroep III moet u minimaal zes van de twaalf vragen goed beantwoorden, voor functiegroep IV moeten dat er minstens zeven zijn.

Dit type test moet u afleggen indien u solliciteert voor een van de volgende profielen:
Vertalers/correctoreneen test waarmee uw begrip van taal 2 (EN-FR-DE) getest wordt. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. Voor deze vragen is geen extra kennis nodig, zij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie in de tekst.

Al deze tests kunt u per computer, op dezelfde dag en in een testcentrum naar keuze afleggen. De lijst van testcentra krijgt u bij uw uitnodiging.
 

Indien u solliciteert voor het profiel Medewerkers manuele en administratieve ondersteuning hoeft u alleen de tests redeneervermogen af te leggen, geen competentietest en geen talenkennistest.